ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор, смартфон, микро система, фотоапарат и фритюрник

Настоящите Общи условия уреждат правилата за провеждане на Играта „Коледа идва по-рано!“, наричана по-долу за краткост „Играта“.

Играта стартира на 15.11.2016г. и продължава до 24:00 часа на 15.12.2016г.

Организатор на играта е Дружеството „Микро Кредит“ АД, ЕИК: 202073629, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет.3, представлявано от Георги Атанасов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост „Организатор“.

НАГРАДА

1. Организаторът осигурява следните награди, а именно:
– 1 брой телевизор, марка PHILIPS 32PFT4101
– 1 брой микро система PHILIPS MCM2320/12 MICRO SYSTEM
– 1 брой мобилен Телефон SAMSUNG GALAXY J3 DS BLACK J320
– 1 брой фритюрник PHILIPS HD9220/20
– 1 брой фотоапарат, марка Canon IXUS 175
Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18- годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Общи условия, наричано за краткост „ Участник“;
1. Провеждането на Играта се извършва в съответствие с настоящите Общи условия и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията , регламентирани в Общите условия;
2. Всеки участник може да вземе участие в Играта, само след изпълнение на следните условия:
2.1. Участникът следва да приеме настоящите Общи условия на обозначеното за това място на Фейсбук страницата на Организатора;
2.2. Участникът трябва да притежава активен профил в социалната мрежа Фейсбук и да е харесал Фейсбук страницата на организатора, а именно https://business.facebook.com/microcredit.bg/?business_id=180617175637145;
2.3. Да е попълнил надлежно в регистрационната форма своите име, фамилия, актуален мобилен телефон и имейл адрес, като след попълването на тези данни на участника регистрацията е завършена;
3. Всеки участник, който отговаря на изискванията в Раздел V, чл. 1 и е извършил надлежна регистрация съгласно описаните по-горе стъпки в раздел VI, чл.2, ще участва в Играта за спечелване на посочената в раздел III, чл. 1 Награда;
4. Всеки участник има право само на една регистрация за участие в Играта;
5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на настоящата Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на фейсбук страницата на Организатора; други форсмажорни обстоятелства;

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ