ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 пътувания до Шотландия, 200 преноси батерии, 200 фенерчета и 200 джобни ножчета


Играта „СЪБУДИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ С BLACK RAM” (или накратко „Играта”) се провежда в периода 15.09.2016 г. до 30.11.2016 г. След 10:00 часа на 30.11.2016 г. достъпът за участие в Играта ще бъде преустановен. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.

Играта се организира и провежда от „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, ЕИК 825399928, наричано по-нататък „Организатор” или „ ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД. Модератор на Играта във Facebook е „Уот иф” ЕООД, ЕИК 203381583.
Модератор на Играта във Facebook е „Уот иф” ЕООД, ЕИК 203381583.

Играта е обвързана с покупка.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица – пълнолетни и дееспособни граждани на Република България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СЪБУДИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ С BLACK RAM” на BLACK RAM.
 2. С факта на регистрацията си за Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СЪБУДИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ С BLACK RAM” на BLACK RAM.
 3. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за когото има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.
 4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
 1. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  1. Целта на провеждането на Играта е популяризиране на марката BLACK RAM на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят Големите награди (посочени по-долу), а други участници ще имат възможност да спечелят по-малки награди (наричани по-надолу „Малки награди”).
  2. За да участва в Играта, всеки Участник следва да се регистрира в интернет приложението на „СЪБУДИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ С BLACK RAM”: http://br-adventure.com или във Facebook страницата на Black Ram: https://facebook.com/BlackRamWhisky и да въведе промо-кода, посочен върху задния етикет на продукти с търговска марка BLACK RAM. Всяко лице може да се регистрира за участие в играта повече от веднъж, според броя на промо-кодовете, с които разполага.
   1. За участие в Играта за Малките награди, Участникът следва да се регистрира и да въведе един промо-код. В този случай Участникът ще бъде информиран веднага дали печели награда.
   2. За участие в Играта за Големите награди, Участникът следва да регистрира два промо-кода в рамките на играта. При въвеждане на втория промо-код, Участникът участва за Големи награди.
   3. Участник, който е въвел два кода и участва за Големите награди, може да се включи още веднъж в томболата за Големи награди, ако сподели участието си като пост във Facebook.
 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ
  1. С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
   Малките награди са брандирани с логото BLACK RAM и са общо 600 (шестотин) броя, както следва:
   – джобни ножчета – 200 броя;
   – фенерчета – 200 броя;
   – преносими батерии – 200 броя.
   Големите награди са общо 5 (пет) броя, както следва:
   – Пътуване до Шотландия
  2. При участие в Играта за Малките награди Участникът ще бъде информиран веднага след регистриране на промо-кода дали печели награда.
  3. Печелившите Участници в Играта за Големите награди се определят в присъствието на нотариус чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници, получили право да участват в Играта. Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани в интернет приложението на адрес: http://br-adventure.com или във Facebook страницата на Black Ram: https://facebook.com/BlackRamWhisky

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ