ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 барбарона, 450 раници и 900 часовника от Tedi

Промоционалната игра На училище с Tedi” („Играта“) се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

Играта се провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00h на 26.09.2016 г. и завършва в 23:59h на 20.11.2016 г.

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организаторалицата, заети в тегленето на наградите, както и  на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства.

Играта се провежда на уеб сайта www.tedi.bg („Сайта на Играта“).
Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта участват всички продукти с маркaтa Tedi.
За да участва в играта, съответният участник трябва да изпълни следните условия:
Да се регистрира на уеб сайта на Играта: www.tedi.bg, след като потвърди, че е съгласен/на с настоящите правила и попълни задължителните полета.
След като се регистрира успешно, участникът ще получи SMS съобщение, съдържащo код за активация на регистрацията. За да активира своя профил, участникът трябва да въведе кода от съобщението в специалното поле, определено за тази цел, в сайта на Играта.
След като участникът е активирал своя профил, вече може да започне участието си в Играта.
Участникът трябва да регистрира касови бележки от закупени продукти, участващи в Играта. За успешно регистриране на касова бележка се изисква: номер на касовaта бележка; дата на издаване на касовaта бележка и да отговарят на условието, касовата бележка да е в посочената в т. 8.6  стойност на закупените продукти Tedi. В Играта могат да бъдат регистрирани и използвани касови бележки с дата между 15.09 и 25.09.2016 г., като регистрацията на тези бележки ще може да се извърши най-рано на 26.09.2016 г. от когато стартира играта. Касовите бележки от закупените продукти в този период участват за посочените награди.  В играта няма да бъдат допускани касови бележки, несъдържащи продукти с марка Tedi, няма да бъдат считани за валидни и същите не могат да бъдат използвани за участие в играта.
Изключения: В играта ще се допускат касови бележки, в които поради технически ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката, но същото е било описано ръчно от служител на търговския обект с подис и печат върху него.
Участникът трябва задължително да пази всички регистрирани касови бележки, тъй като те ще бъдат изискани и проверени в случай на спечелване на награда от Играта.
Участникът решава за каква награда ще участва. При регистрация на 1 код от касова бележка на Стойност, не по-малка от 2 лв., участника има право да играе за дневна награда по избор /ръчен часовник или раница/. При регистрация на 3 касови бележки, всяка от тях на стойност не по-малка от 2 лв., участникът може да избере да участва за седмична награда – барбарон. В седмицата, в която регистрира и последната, трета касова бележка, участникът придобива правото да участва в жребия за теглене на седмични награди, отнасящ се за тази седмица. В случай че участникът не бъде изтеглен, той автоматично придобива правото да участва в жребия за теглене на барбарон за следващата седмица.
Максималният брой дневни награди, които уникален потребител може да спечели за целият срок на промоцията са: 2 бр. часовници и 2 бр. раници – всички останали регистрирани касови бележки участват в томболата за седмична награда – барбарон. Един уникален потребител може да спечели само 1 бр. барбарон в рамките на промоцията.
Една касова бележка не може да бъде регистрирана повече от един път.
Код на касова бележка, изтеглен за определена награда, отпада от следващо теглене в Играта.
Ако участник спечели седмична или дневна награда, е задължен да предостави регистрираните от него касова/и бележка/и в Играта, при получаването на съответната награда.
НАГРАДИ
Седмични награди:
След края на всяка от осемте седмици от периода на промоцията като седмични награди ще бъдат раздаванибарбарони Tedi. Конкретният брой барбарони, които ще бъдат теглени за съответната седмица, е:
– от 26.09.2016 до 02.10.2016 (1-ва седмица) – 5 броя;
– от 03.10.2016 до 09.10.2016 (2-ра седмица) – 5 броя;
– от 10.10.2016 до 16.10.2016 (3-та седмица) – 5 броя;
– от 17.10.2016 до 23.10.2016 (4-та седмица) – 5 броя;
– от 24.10.2016 до 30.10.2016 (5-та седмица) – 5 броя;
– от 31.10.2016 до 06.11.2016 (6-та седмица) – 5 броя;
– от 07.11.2016 до 13.11.2016 (7-ма седмица) – 10 броя;
– от 14.11.2016 до 20.11.2016 (8-ма седмица) – 10 броя.
Общият брой на барбарони, които ще бъдат раздадени за целия период на промоцията, са  50 бр.
Дневни награди:
Като дневни награди за срока на промоцията ще бъдат раздавани ръчни часовници Tedi и раници Tedi. Конкретният брой награди на ден, които ще бъдат раздавани, са:
          Часовници Tedi – oт 1-ия до 54-ия ден на промоцията ще бъдат раздавани по 16 броя часовници на ден, а на 55-ия и 56-ия ще бъдат раздавани по 18 броя часовници дневно. Общият брой часовници, които ще бъдат раздадени за срока на промоцията, е 900 броя;
          Раници Tedi – от 1-ия до 55-ия ден на промоцията ще бъдат раздавани по 8 броя раници, а на 56-ия ден ще бъдат раздадени 10 броя.
Общият брой раници, които ще бъдат раздадени за срока на промоцията, е 450  броя.
Теглене на наградите:
Седмичните награди  ще се теглят чрез томбола на следните дати:
              3.10.2016 – първо теглене
              10.10.2016 – второ теглене
              17.10.2016 – трето теглене
              24.10.2016 – четвърто теглене
              31.10.2016 – пето теглене
              7.11.2016 – шесто теглене
              14.11.2016 – седмо теглене
              21. 11.2016 – осмо теглене
Дневните награди се определят чрез електронен жребий, като участникът разбира дали печели награда веднага след регистрация на кода от касовата бележка. Дневните награди обхващат целия период на Играта.
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
Участник, който е спечелил 2 седмични награди (Барбарон), няма право да участва в последващи томболи за седмични награди.
Максимумът дневни награди, които един участник може да спечели за целия период на промоцията, е: 2 бр. часовници и 2 бр. раници.
ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Кога и къде се обявяват печелившите?
Имената на всички печеливши ще бъдат обявени на www.tedi.bg и на фейсбук страницата на Tedi –www.facebook.com/bgtedi в срок до един ден след извършване на тегленето за съответната седмица.
15.1 За удобство на участниците, Организаторът ще изпрати съобщение на всеки печеливш на посочения от него имейл и чрез SMS на посочения от него мобилен телефонен номер до 10 работни дни след обявяване на имената им на сайта на Играта.
Как и кога ще получите Вашите награди?
16Всички участници, спечелили седмична или дневна награда, ще получат наградите си не по-късно 20 дни следобявяването им сайта www.tedi.bg
17.1 Ако участникът не може да бъде намерен в срок от 1 (един) месец от края на Играта или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, Организаторът присъжда наградата на участника, който е изтеглен като първа резерва.
18.1 Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 2 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.
18.2 Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
18.3 Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
18.4 Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 18.3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 50 (петдесет) дни след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
18.5 На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник срещу представяне на регистрираните касови бележки. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
18.6 Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
18.7 Всеки спечелил участник трябва да запази и предостави касовите бележки, за да получи наградата си. В случай на касови бележки, в които не е упоменат закупения точен продукт:
– трябва да има печат и подпис на търговеца, който е издал касовата бележка, че в действителност е бил закупен продукт, участващ в играта ИЛИ
              Участникът трябва да запази опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави, заедно с регистрираните касови бележки, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ