ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 16 перални машини Whirlpool AWO

Играта „Savex подарява 4 перални всяка седмица”, наричана по-долу за краткост „Играта“ е организирана от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул.“Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост: „Организатор”.

Играта стартира на 12.09.2016 г. и продължава до 09.10.2016г. във верига магазини „Kaufland“. 

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от магазин “Kaufland”, участващ в Играта, продукт/и с търговска марка „Savex“ на стойност минимум 6.00 (шест) лв. Участниците, срещу представяне на касовата бележка за направената покупка, следва да поискат от служител на „Информация“ в съответния магазин на “Kaufland”, талон за участие, да попълнят в него име и фамилия, имейл адрес, номер на мобилен телефон и номер на касовата бележка. Попълненият талон следва да се пусне в специално предназначена за Играта кутия, позиционирана на „Информация“ в магазините на “Kaufland”. 

Служител на „Информация“ предоставя талон за участие срещу представена касова бележка и поставя печат върху нея, след което я връща на участника. Подпечатана касова бележка не може да бъде използвана повторно за получаване на талон за участие в Играта. Участникът трябва да запази касовата бележка за направената покупка и, в случай че бъде изтеглен като печеливш, да представи нейния оригинал като условие за получаване на спечелената награда. 

Играта се провежда в магазини “Kaufland”, находящи се на територията на Република България, както следва:

За да спечелят награда, участниците в Играта трябва да: 
– закупят от магазините “Kaufland”, участващи в Промоцията, продукт/и с търговска марка „Savex” на стойност минимум 6.00 (шест) лв. 
– поискат от „Информация“ в съответния магазин “Kaufland” талон за участие, да го попълнят коректно и да го пуснат в специално обозначената за целта кутия за талони. 
– бъдат изтеглени при тегленето на печелившите участници от Играта. 
 – представи пред куриера, доставил наградата, оригинал на касовата бележка за направената покупка. 
Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в предназначените за целта кутии.  

 Наградите в Играта са, както следва:
Пералня машина Whirlpool AWO/C 70100 – общо 16 /шестнадесет/ броя за целия период на Играта. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ