ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 54 детски велосипеда Leader 18”


Промоцията е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

Промоцията „Велосипед от Ная“, наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 01.09.2016г. и продължава до 30.09.2016 г.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.08.2016г. включително, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:
Промоционален комплект-раничка 2х6 бр. Ная и Ная Какао
Промоционален комплект-раничка 2х6 бр. Ная и Ная Кокос
Нетунквани вафли Ная 6бр.
Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Какао
Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Кокос
Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр.
Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Какао
Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Кокос
Нетунквани вафли Ная – оп. 21бр.
Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр.
Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Какао
Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Кокос
Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.
През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят  продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията по т.4.1., на стойност минимум 2лв. от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.
Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
1. Да са закупили продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2лв. от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

2.  Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
3.  Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

Наградите в Промоцията са както следва:
Детски Велосипед Leader 18”- общо 54 (петдесет и четири) броя

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ