ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете градинско барбекю или 4 комплекта пособия за скара


Организатор на Играта е „ГРАДУС-1” ЕООД, ЕИК 822132592, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“ (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

В Играта се предоставят следните награди: · 4 комплекта пособия за скара, всеки на стойност от 67 лв. · 1 бр. барбекю на стойност 135 лв. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

Играта се организира и провежда на територията на Република България. 3.2. Играта се провежда в периода от 03.08.2016 г. до 31.08.2016 г. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. 3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на обществеността чрез интернет-страницата https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/.

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
Има валиден профил във Facebook (username)
Харесало (натиснало е like) интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/
Отговорил на един от двата зададени въпросa, част от проучването на страницата на Аз ям! във Facebook – https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/, чрез коментар на публикацията, съдържаща съответния въпрос.
Всяка сряда, в периода на провеждане на играта, а именно от 03.08.16г. до 31.08.16г., съответно на 10.08.16г., 17.08.16г., 24.08.16г. и 31.08.16г. се теглят, на случаен принцип, имената на победителите за получаване на един от четирите комплекта пособия за скара на стойност 67лв. Всички победители ще бъдат обявени официално на страницата на 31.08.
На 31.08.16г. на случаен принцип се тегли името на печелившия участник за голямата награда – барбекю на стойност 135лв.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ