ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 надуваеми легла Bubble Bed и 20 опаковки Lactacare


І.НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Играта продължава от 21.07.2016г. до 31.08.2016г. 


ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: АКТАВИС ЕАД 


ІІІ. НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ АКТАВИС ЕАД на спечелилите участници. 


В Играта се разпределят следните награди:

  • 10 бр. надуваеми легла „Bubble bed”
  • 20 бр. опаковки Лактакеър Стоп
ІV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА promo.lactacare.bg/lactacare-stop2016 Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България. 


V. УЧАСТИЕ Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и в ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. Участието в Играта е безвъзмездно. 


VІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. В Играта може да участва всеки, който има навършени 18-години и приеме настоящите Правила и Общите условия. В приложението всеки участник може да участва повече от веднъж. 


2. Провеждането и участието в приложението се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в приложението само след приемане на настоящите Правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на приложението. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на приложението преустановява участието на такова лице в Играта. В играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица. 


3. ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ И УЧАСТНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА И ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ В ТАЗИ ВРЪЗКА. 


VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ На 01.09.2016 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 10 участници, които ще спечелят надуваемо легло Bubble Bed и 20 участника, които ще спечелят опаковка Лактакеър Стоп В томболата участват всички, които са направили успешна регистрация за участие в Играта. 


VII. ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ Организаторът уведомява печелившите участници. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите, спечелили наградите публично, като ги публикува на стената на promo.lactacare.bg/lactacare-stop2016 Известяването на победителите се извършва чрез съобщение до посочения в регистрационната форма адрес на електронна поща . Получаване на наградите:

  • Организаторът ще изпрати до всеки спечелил участник, съобщение на регистрирания адрес на електронна поща. След изпращане на съобщението, в 3-дневен срок, спечелилите трябва да се свържат с Организатора на посочения в съобщението телефон и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получат наградата си.
  • При невъзможност да се осъществи контакт с победителите, поради невалиден адрес на електронна поща, посочен в регистрационната форма, Организаторът не носи отговорност. В хипотезата на предходното изречение, ако в рамките на 3 календарни дни от изпращането на съобщението по регистрирания адрес на електронна поща, с което спечелилият участник се уведомява, че е спечелил наградата и се посочват данни за контакт, последният не се свърже с Организатора, то спечелилият участник губи правото да получи своята награда.
  • При получаване на наградите, Победителите се идентифицират с лична карта.
  • Във връзка с получаване на наградата спечелилите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора: Адрес, Три имена, Телефон за връзка

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ