ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 000 награди от Cinema City

Настоящата игра-промоция „Всеки билет се превръща в награда ” („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” No 45 („Организатора”).

Играта се организира и провежда на територията на киносалоните Cinema City, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе

Играта стартира на 01 юли 2016 г. и приключва на 31.08.2016 г. или при изчерпване на всички карти, даващи право за участие в играта, което от събитията настъпи по-рано. При изчерпване на количествата карти в даден киносалон, Играта в този киносалон приключва, но продължава в останалите градове, в които картите не са изчерпани. При изчерпване на картите в даден киносалон Организаторът на Играта ще обяви това обстоятелство по подходящ начин – с обявление на Уебсайта или в съответния киносалон или по друг начин, по свое собствено усмотрение. Организаторът на Играта има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. 

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта. При изчерпване на наградите или на всички карти или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта. След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило билет за филм от киносалон Cinema City; и (iii) е поискало да му бъде предоставена карта за участие или е приело такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет („Участник”).

Карта за участие се предоставя в момента на закупуване на билет при искане на Участника. Всеки Участник има право да получи толкова карти, колкото билета е закупил.

Участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена карта или приеме такава карта, предоставена му от служител на касата в момента на закупуване на билет от Участника. Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 

При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели. Всички карти в играта са печеливши. 

НАГРАДИ 1. Наградите, подлежащи на раздаване на печелившите Участници в Играта, са, както следва: – пуканки среден размер – 6 000 броя; – наливна напитка, среден размер – 2 000 броя; – средно Начос меню с 50% отстъпка – 15 000 броя; – голямо Mеню пуканки с 50% отстъпка – 20 000 броя; – средни пуканки с 50% отстъпка – 30 000 броя – купи средни , получи големи пуканки – 50 000 броя; – 1 безплатен билет за филмова прожекция по избор – 10 000 броя; билетът може да се използва до 30.09.2016 г. включително и важи за всички филми без предпремиери, прожектирани в киносалоните на Cinema City и без IMAX и 4DX. Цената на билета не включва очила за 3D филми ( за София и Бургас). С безплатния билет не се получава отново промо карта. – купи 1 билет и получи втория безплатно – 50 000 броя, наградата е валидна до 30.09.2016 г. включително и важи за всички филми без предпремиери, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без IMAX и 4DX, и за същата прожекция, за която е закупен основният билет. Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София и Бургас) . За избягване на съмнение се уточнява, че наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да получи безплатно още един билет за същата прожекция, при спазване на ограниченията по предходното изречение. С безплатния билет не се получава отново промо карта. – купи 1 билет и получи втори с 50% отстъпка – 60 000; наградата е валидна до 30.09.2016 г. включително и важи за всички филми без предпремиери, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без IMAX и 4DX, и за същата прожекция, за която е закупен основният билет. Основният билет се закупува на редовна цена за възрастни (стандартна цена за деня, без да се взема под внимание цената на 2D в промо ден четвъртък и 3D в промо ден вторник). Цената на билета не включва очила за 3D филми (за София и Бургас). За избягване на съмнение се уточнява, че наградата дава право на спечелилия я Участник при последващо закупуване на билет за филм в киносалон на Cinema City да закупи още един билет за същата прожекция с 50% отстъпка от неговата цена, при спазване на ограниченията по предходното изречение. С билета на намалена цена не се получава отново промо карта. – специална цена 5,50 лв. за 2D филми – 50 000 броя билети на специална цена 5,50 лв.; наградата е валидна до 30.09.2016 г. включително и важи само за 2D филми без предпремиери, прожектирани в киносалоните на Cinema City, без IMAX и 4DX. С билета на специална цена не се получава отново промо карта. – комплект професионална грижа за коса Pro Fiber на L’Oréal – 100 комплекта х 3 продукта в комплект – парфюм Modern Muse 50ml – 12 броя – ваучер на стойност 50 лв от Estee Lauder – 40 броя (може да бъде използван в представителните бутици на Estee Lauder и в парфюмерии Douglas и Beauty Zone. – ваучер на стойност 20 лв от Estee Lauder – 340 броя (може да бъде използван в представителните бутици на Estee Lauder и в парфюмерии Douglas и Beauty Zone. – подаръчна кутия бонбони Bon-o-Bon – 2500 броя (различни видове) – плодови желирани бонбони с витамини Smilegummi 90/100гр – 4752 броя (различни видове) 

Участник може да използва/реализира спечелена от него награда само в срок до 30.09.2016 г. 

Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. 

Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване. След изчерпването на наградите, Организаторът на Играта обявява нейния край по начина, посочен в раздел IV на тези Общи Правила. 

Печелившите карти се предявяват и наградите се получават само на определеното за това място – наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”– на касите на киносалоните Cinema City; наградите за консумация – на бара в киносалоните Cinema City; предметните награди – от офиса на управителя в съответното кино (в което е закупен билета и спечелена скреч картата), с изключение на желираните бонбони Smile Gummi, които може да получите на бара. 

Наградите „билет” или „отстъпка за следващ билет”, наградите за консумация, и предметните награди, се предават на спечелилия ги Участник след предоставяне от негова страна на служителите на касата, съответно на бара, в киносалоните Cinema City на билет и печеливша карта за съответния вид награда. За предоставянето на предметни награди спечелилият ги Участник и Организаторът на Играта подписват приемо-предавателен протокол. 

В случай че спечелилият награда Участник няма навършени 14 години, вместо него наградата имат право да получат неговите представители по закон (родители/настойници). В случай че предметна награда е спечелена от лице, което има навършени 14 години, но няма навършени 18 години, лицето има право да получи наградата със съгласието на свой представител по закон (родител/настойник). Съгласието на родителя/настойника може да бъде дадено лично или в писмена декларация. 

Награди се предоставят на Участник, само ако Участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V и VI на тези Общи Правила. 

Награди се предоставят само след представяне от Участника в периода на Играта на валидни билети ( с дата от периода на промоцията) и печеливши карти, чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на билет за филм в киносалоните на Cinema City в периода на Играта. Невалидни билети и карти не са вземат предвид и не дават право на Участника да получи награда. 

Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в картите или билетите, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети или карти, че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи. 

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, които са участвали в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като са извършили покупка на билет, чиито билети и/или карти са валидни, и които са се явили за получаване на наградите на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ