ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 почивки за двама в Гърция и 500 бутилки Ouzo Zorbas

Спечелете 5 почивки за двама в Гърция и 500 бутилки Ouzo Zorbas

Ouzo Zorbas

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Сис Индустрийс“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Дж. Баучер“ 77, ет. 2 ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА” . Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на интернет адрес www.ouzozorbas.gr/play. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888423069 (според тарифния план на абоната).

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 16.07.2018г. до 09.09.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява наградите за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица, с навършени 18 години и с местожителство в Република България, които са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружества „Сис Индустрийс“ ООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, “2М“ ООД, както и членове на техните семействата.

1.6. Наградите в промоционалната игра са: 5 почивки за двама в Гърция и 500 броя Бутилки Ouzo Zorbas 0,7л.

II. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са:

Продукт Опаковка
Ouzo Zorbas 0,7л

Ouzo Zorbas 1 л

Промоционална опаковка, кодът се намира на гърба на бутилката

2.2. В промоцията участват единствено продукти с отпечатан промоционален код на гърба на бутилката.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код, който се намира на гърба на бутилката.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1882 или на адрес www.ouzozorbas.gr/play, уникалния код от горният заден етикет, намиращ се в скреч полето.

3.3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

3.3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана (pop-up), потвърждаващо успешната му регистрация.

3.4.1. При регистрация на един промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play ), дали печели една от 500 броя Ouzo Zorbas 0,7. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегленията за големите награди – 5 почивки за двама в Гълция.

3.4.2. При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т.3.4.1 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play дали участва в тегленията за големите награди.

3.5. Стойността на един SMS към номер 1882 е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

3.6. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

3.7.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

  • 5 броя – 5 почивки за двама в Гълция
  • 500 броя – бутилки Ouzo Zorbas 0,7

3.7.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

  1. 500 (петстотин) броя бутилки Ouzo Zorbas 0,7 ще бъдат изтеглени от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен томболен принцип в периода на промоцията измежду всички участници регистрирали успешно уникален код от гърба на промоционална бутилка.

 

  1. 5 (пет) броя почивки за двама в Гълция ще бъдат изтеглени пред Нотариус след края на промоцията на 10 септември 2018 г. измежду всички участници регистрирали успешно минимум 2 (два) непечеливши кода в периода на промоцията. Всеки 2 регистрирани кода и не спечелили друга награда дават право на 1 (едно) участие в томболата за големите награди. Може да се участва неограничен брой пъти в томболата, като единствено условия е миналният брой кодове за едно участие.

3.8. Всеки ден в периода по т. 1.2 печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.ouzozorbas.gr/play.

3.9. За целите на обявяването, спечелилите се визуализират на посочения, в т.3.8, интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

3.10. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play. На спечелилите ще бъдe предоставен телефон за връзка, на който да потвърдят своята награда и да заявят адрес за получаване на наградата.

3.11. Наградите, 500 броя бутилки Ouzo Zorbas 0,7, от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.12. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423069 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

3.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.14. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

3.15. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера бутилката/ите и регистрирания/ите от него промоционален/ни код/ове на закупен/и промоционален/ни продукт/и, с който/които е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че бутилката/ите е/са повредена/и, дефектна/и, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

3.16. В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвидените награди описани в точка 3.7.2 а), то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ