ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 игрови конзоли Nintendo classic mini

Спечелете 5 игрови конзоли Nintendo classic mini

I.ОРГАНИЗАТОР НА и ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА
1. ОРГАНИЗАТОР: Възложител на Играта е “Куадрант Бевъриджис” АД с адрес на
регистрация ул. „Лозен” 6, ЕИК: 831607255, наричан по-долу „Възложител“.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „И-АКТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. Черни връх 150, ет.4, с ЕИК: 202232608, наричани по-долу заедно “Изпълнител”.

II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда на специално създаден уебсайт с ел.адрес: www.pepsibg.com/back2oldschool
в периода от 11.09.2018 г. до 23:59ч. на 23.09.2018 г.
включително.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата игра ще се проведе на територията на Република България.

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да вземат участие всички физически лица, на възраст над 14
години, с постоянен адрес на територията на България. Всички лица, свързани с
организацията на настоящата Кампания и членове на техните семейства нямат право
да участват.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

V. НАГРАДИ
Наградният фонд на играта е както следва:
• 5 (пет) броя Nintendo Classic Mini /Super Nintendo Entertainment System/
Наградите ще бъдат разпределени на томболен принцип между всички участници,
изпълнили условието за участие и спазили настоящите Правила.
Всеки участник в Кампанията има право да спечели само един брой награда без
значение от типа ѝ.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
За да участва в Томболата за награди, всеки участник следва да изпълни следните
стъпки:
• Да избере едно от трите десетилетия: 40-те, 80-те, 2000-та
• Да генерира успешно три GIF-a чрез трите „search“ полета
• Да посочи имейл, с който да участва за награда
• Да завърши създаването на своя профил
• За участие за награда, участникът следва да изпълни стъпките поне 1 път, т.е. да
създаде поне 1 свой профил с три GIF-a
Успешното регистриране означава, че участникът автоматично играе за награда, но
броят на създадените “ретро профили” не повлиява на шанса за спечалването на
наградата.
Няма изискване за съдържанието на видеата, но те следва да не нарушават
настоящите Правила на Кампанията. Обидни и неподходящи видеа, неотговарящи на
настоящите Правила, ще бъдат изтривани без предупреждение и/или уведомление до
съответния потребител, като той ще бъде дисквалифициран от Томболата за награди.

VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
На 24.09.2018 г. измежду всички участниците в Кампанията, ще бъдат изтеглени на
томболен принцип печелившите от Кампанията.
С публикация на Facebook страницата на Pepsi Bulgaria, с ел. адрес:
https://www.facebook.com/PepsiBulgaria/, ще бъдат обявени печелившите.
Печелившите участници ще получат електронно писмо на имейл адреса, който са
предоставили при регистрация. Всеки от тях следва да предостави данните си за
доставка (три имена, точен адрес и актуален телефон) като отговор на това съобщение.
В случай че в срок от 5 (пет) работни дни печелившият участник:
• не се свърже с Организатора, за да предостави своите данни за доставка;
• се откаже доброволно от наградата си,
тo той губи правото си да получи награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с
участник-резерва, по отношение на който се прилагат, описаните по-горе Правила.
Печеливш участник или участник-резерва губи правата си върху получаване на
наградата и ако се установи, че той не отговаря на някое от изискванията, посочени в
настоящите Правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ