ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 32 лаптопа от Milka и Oreo

Спечелете 32 лаптопа от Milka и Oreo
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на https://game.milka.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:https://game.milka.bg.
  • II. Период на Промоцията (Играта): 13.09.2018 – 10.10.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Лидл България ЕООД и Лидл България ЕООД ЕНД КО.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли и бисквити Oreo, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://game.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Лидл България ЕООД, Лидл България ЕООД ЕНД КО, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка и връчената и попълнена служебна бележка, съгласно т. XVIII от настоящите правила. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Купи Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли и/или бисквити Oreo (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. От търговски обект на Лидл Българиря.
  • Необходимо условие е закупуването на Milka и/или Oreo продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка oт Лидл България.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата https://game.milka.bg
  • При регистрацията участникът трябва да въведе:
   • – номера от касовата бележка от Лидл България
    – общата сума от закупените Milka и/или Oreo продукти
    – отговор на въпроса „Колко букви съдържа думата LIDL?” (captcha code)
    – мобилен номер
    – имейл
    – да потвърди (чрез чек-бокс), че:

    • 1. Че ще запази и предаде касовата бележка oт Лидл България на куриера при спечелване на награда.
     2. Че е прочел и е съгласен с Официалните правила на промоцията и желае да участва в играта.
 • Награди:
  • Мilka лаптоп – общо 32 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 8 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 13.09 – 19.09 включително – 8 броя печеливши лаптоп
   • 2. Период 2 – 20.09 – 26.09 включително – 8 броя печеливши лаптоп
   • 3. Период 3 – 27.09 – 03.10 включително – 8 броя печеливши лаптоп
   • 4. Период 4 – 04.10 – 10.10 включително – 8 броя печеливши лаптоп
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта. Първите седем цифри (без националния код 00359) от телефонните номера на печелившите ще бъдат публикувани на https://game.milka.bg
   Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда.
  • X. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • XI. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 10-дневен срок могат да предоставят име, презиме, фамилия, ЕГН (за попълване на служебна бележка съгласно т. XVIII), телефонен номер, и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   • 1. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
   • 2. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на активността. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата касова бележка за закупените продукти Milka и/или Орео от Лидл България на куриера и попълнена служебна бележка (съгласно т. XVIII). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XIII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XIV. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. Организаторът се ангажира заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата, както е описано в т. XVIII от настоящите правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

11 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ