ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 18 перални SLIM Star-Light

Спечелете 18 перални SLIM Star-Light

Всяко лиице/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем по продукт „Кредит Пенсионер“ с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 03.09.2018 г. до 31.10.2018 г., включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията е кредитният продукт „Кредит Пенсионер“, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Дружеството на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, сключили договор за паричен заем по продукта „Кредит Пенсионер“.

Наградите, включени в Промоцията, ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всеки петък в рамките на  посочения в чл. 6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни по двама печеливши Участници. Общо ще бъдат изтеглени 18 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 07.09.2018 г., а последното на 02.11.2018 г.

Наградите от томболата са 18 /осемнадесет/ броя перални SLIM Star-Light WMS-610A++, 6 кг. в комплект с кош за пране.

Всеки Участник, отговарящ на настоящите условия може да получи максимум една от наградите по т. 12.

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Промоция награди.

Печелившите от тегленията за наградите по т. 12 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Всеки петък в промоционалния период ще бъдат публикувани имената на печелившите Участници, на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани първото първата буква от името и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството.

Наградите по чл. 12 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

NB!!! Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградите по т. 12. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.

Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до три седмици от публикуване на името на печелившия Участник на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg, Участникът губи правото си да получи наградата.

Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредитът, за сметка на печелившия, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до три седмици от публикуване на името на печелившия Участник на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg, в противен случай Участникът губи правото си да получи наградата.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

Фактическото предаване на наградата на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.

Всяка от наградите по чл. 12. се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ