ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 комплекта чаши от Nescafe

Спечелете 25 комплекта чаши от Nescafe
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление в гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 (наричан по-долу „Организатор“).
РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
2. Играта се провежда в периода от 01.04.2019 г. (09:00.часа) до 07.04.2019г. (23:59 часа) само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, агенциите, които работят по проекта както и членове на техните семейства (деца, съпрузи).
4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.
5. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.
РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6. Играта се провежда на „стената“ на Instagramстраницата на NESCAFÉ® https://www.instagram.com/nescafebulgaria/.
7. Участниците трябва да последват NESCAFE Bulgaria в Инстаграм и като коментар под поста за играта да отбележат свой приятел, с когото биха искали да пият кафе.
8. Всички лица, включили се в Играта ще участват в томбола за една от наградите, посочени в раздел V. Всеки един участник има право да участва само с един коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Р.България.
9. С публикуването на коментар под поста на играта, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Играта, както и че той е носител на авторските права в неговия коментар. Участниците дават изричното си доброволно съгласие, тяхната публикация да бъде споделена на „стената“ на NESCAFÉ® за неограничен период от време.
  1. Забранено е коментарът да съдържа:
§ обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
§ тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
§ директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
§ съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения).
§ съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;
Нарушение на правилата изрично включва действия за:
(a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил в Instagram;
(б) използване на повече от един Instagram профил от едно и също лице за участие в Играта;
(в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
(г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
11. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и скрие всяко съдържание, което според него не отговаря на условията на Играта, без да дължи обяснение за това.
12. Ако в резултат на участието в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица от участник в Играта, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
13. Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка със скриването на техните коментари/снимки.
РАЗДЕЛ V. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
14. Наградите, които могат да бъдат спечелени са общо 25 / двадесет и пет/ броя комплекта , всеки състоящ се от 2(два) броя червени чаши NESCAFÉ®.
15. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в рамките на 5(пет) работни дни след края на Играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в отделен пост на Instagram страницата на NESCAFÉ® https://www.instagram.com/nescafebulgaria/, както и на Facebook страницата на NESCAFÉ® https://www.facebook.com/Nescafe.BG/?ref=br_rs.
16. Печелившите ще трябва да изпратят трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение на една от страниците, посочени в предходната точка 15, в срок от 10 (десет) работни дни след тяхното обявяване. Ако спечелилите не изпратят посочените данни в този срок, губят право да получат наградата си.
  1. Организаторът запазва правото си да се свърже с печелившите чрез лично съобщение във Instagram или Facebook от страницата на NESCAFÉ®.
18. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
19. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника. При получаване на наградата на адрес, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.
20. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или друг предмет.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ