ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 ваучера на стойност 555 лв. за мечтано пътуване

Спечелете 30 ваучера на стойност 555 лв. за мечтано пътуване

Организатор на Рекламната кампания „5GUM – мечтано пътуване” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://5-gum.bg/, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните

правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в

сила след публичното им оповестяване на https://5-gum.bg/,

ДЕФИНИЦИИ

Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.04.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на

31.05.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи

отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на

периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки 5GUM. При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в

Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”

ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,

разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства

/деца и съпрузи/.

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес https://5-gum.bg/ за целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник

трябва да премине през следните стъпки:

  1. Да закупи някоя от участващите опаковки 5GUM на стойност минимум 5.50 лв.
  2. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://5-gum.bg/
  3. Да снима любимото си място с 5GUM в ръка
  4. Да сподели снимката с присъствието на опаковка 5GUM на https://5-gum.bg/

Участниците могат да се регистрират и да качват снимки от 00:00 часа на 01.04.2019 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само една награда.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват с неограничен брой качени снимки. Всяка качена снимка дава шанс за спечелване на награда.

Качените снимки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка регистрирана и одобрена снимка до 23:59:59 ч. на 31.05.2019 г. участва в предстоящото на 03.06.2019 г. теглене.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 30 броя ваучера на стойност 555 лв. за мечтано пътуване.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията за участие към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://5-gum.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил. Всеки потребител има право да спечели само една награда.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://5-gum.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://5-gum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8 работни дни от публикуването на списъка с печелившите, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка и при поискване на служебна бележка по ЗДДФЛ – данните, необходими за издаването й.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Получаване на наградите

Наградите ще бъдат изпратени в срок от 30 работни дни чрез куриер до печелившите участници, изпратили потвърждение в срока от 8 дни след публикуването на списъка с печелившите.

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията.

Наградите ще се предоставят на базата на качена снимка и потвърждение за закупуване на участващи в Промоцията продукти на минимална стойност 5.50 лв. на електронния сайт на Промоцията – https://5-gum.bg/. Снимките, които не съдържат задължителните компоненти – локация и опаковка 5GUM се считат за невалидни и участието се обезсилва.

Email адрес за контакт – inform@effem.com

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ