ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама в СК „Тракиец“ и два хамака

Спечелете уикенд за двама в СК „Тракиец“ и два хамака
Условия за провеждане на играта във Фейсбук страницата на ИНФЛУЦИД И ПРИЯТЕЛИ!
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРИТЕ.
1. Игрите се провеждат на стената на официалната страница на Инфлуцид и приятели https://www.facebook.com/influcidbg/?ref=bookmarks
2. Организатор на игрите е „АЛПЕН ФАРМА“ ООД – вносител за България на Инфлуцид и приятели, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
3. Изпълнител на игрите e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ. ВИДОВЕ ИГРИ.
4. Настоящите условия уреждат правилата за обявяването и на мини игри във Фейсбук страницата на Организатора. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите и последните се съгласяват с тях всеки път при вземане на участие в съответната игра. Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия като за целта публикува известие във Фейсбук страницата си. При всяка промяна на настоящите условия, всеки участник следва да се съгласи със същата, за да участва в провежданите игри.
5. Играта във Фейсбук страницата на Инфлуцид и приятели представлява игра, в която потребителите трябва да:
  • отговарят на въпроси;
  • други сходни предизвикателства, които биват обявявани в отделна публикация или под формата на коментар на вече съществуваща такава.
6. Периодът на провеждане на играта е: 20.06.2019 – 18.07.2019
7. Възможно е играта да е или да не е обвързана с покупка.
8. В случай, че играта е обвързана с покупка, то стойността на наградата не следва и не надвишава значително цената на закупения продукт, който е необходим за участие в играта, така както е регламентирано в Закона за защита на конкуренцията.
9. В случай, че дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.
10. Всички награди, както и конкретните правила за всяка игра, се публикуват на фейсбук страницата на Организатора при започване на играта.
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
11. Право на участие във Фейсбук играта има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Фейсбук. При допълнителни изисквания относно лицата имащи право на участие, то същите се публикуват на Фейсбук страницата на Организатора в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.
12. Във Фейсбук играта не могат да участват лица, свързани с Организатора и/или Изпълнителя, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
13. Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.
14. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. Всяко лице има право да участва само по веднъж във всяка игра.
15. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия, както и конкретните условия на всяка отделна Фейсбук игра.
16. Участници, които използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.
17. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Фейсбук страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
18. Печелившите от играта ще бъдат трима, а наградите ще бъдат:
  • почивка за двама в СК “Тракиец”
  • два хамака
19. Победителите от Фейсбук играта ще бъде известени с пост на стената на страницата на Инфлуцид и приятели https://www.facebook.com/influcidbg/?ref=bookmarks. Изборът се прави на томболен принцип, а ако има друг критерий или начин за избор на печеливш, то това се посочва в конкретните условия на играта.
20. За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Инфлуцид и приятели в срок от 5 дни след уведомяването му. Разноските по получаване на наградата са за сметка на Организатора.
21. Организаторът запазва правото си да индивидуализира наградите във Фейсбук играта единствено на родов принцип, като това зависи от всяка отделна игра и е упоменато в нейните конкретни условия.
22. Наградата/наградите не може да се преотстъпват на лице, различно от печелившия.
23. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш, като това зависи от конкретната игра и се упоменава с изричен пост във Фейсбук страницата на Организатора.
24. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт и адрес на доставка, предоставени от спечелилия участник. В такъв случай и ако Организаторът успее да се свърже с печелившия участник, ще пренасочи наградата към правилния адрес на доставка, но допълнителните разноски за пренасочването и получаването, ще са за сметка на Печелившия участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ