ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете колело, 5 чифта слушалки и 10 раници

Спечелете колело, 5 чифта слушалки и 10 раници

Общи условия на играта „NN – За важните неща в живота“
1. Период на Играта
00:01 часа на 03.07.2019 г. до 23:59 часа на 30.07.2019 г.

2. Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на марката на NN. Играта е тип „томбола”, в рамките на която 16 Участници (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Награда (дефинирана по-долу).

3. Организатор на Играта
„Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ
София 1404, бул. „България” № 49Б, ет. 10

4. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в Периода на Играта.
4.3. За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави име и фамилия, град, телефон, и имейл адрес.
4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.5. Служители на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество и лица, свързани с Играта, служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.

6. Награди
6.1. Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:
•    1 брой велосипед 27.5 Specialized Pitch;
•    5 бр. слушалки;
•    10 бр. раници  .
6.2. Всеки участник в играта, в т.ч. спечелилите някоя от изброените по-горе предметни награди, печели и безплатна финансова консултация от представител на NN.

7. Механизъм на Играта
7.1. Името на печелившия Участник ще бъде изтеглено на 02.08.2019 г. посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn .
7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившия Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:
(i) име и фамилия (съгласно документ за самоличност);
(ii) име на града, в който живее;
(ii) телефонен номер;
(iv) имейл адрес.
7.3. Представител на Организатора ще се свърже с печелившите Участници чрез посочения при регистрацията телефонен номер, за да ги уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
7.4. В рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на печелившите по точка 7.1 по-горе представител на организатора прави 3 последователни опита да установи контакт с всеки печеливш Участник за получаване на Наградата.
7.4. Печелившият Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn.
7.5. В случай, че с печелившия Участник не бъде установен контакт, за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn , както и на страницата на NN във Facebook.
7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефонен номер или невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.
7.7. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.

8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата.
8.1  Наградата ще бъде изтеглена посредством компютърен софтуер и на случаен принцип.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ