ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 000 награди от Линекс

Спечелете 20 000 награди от Линекс

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„Купи своя Линекс и може да спечелиш една от 20 000 награди”

1. Общи условия

1.1. Промоционалната кампания „Купи своя Линекс и може да спечелиш една от 20 000 награди”(наричана по-долу за краткост „Промоцията“) е организирана от „Сандоз България“ КЧТ, ЕИК 205000223, с адрес: гр. София 1407, район „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” № 55, ЕКСПО 2000, Сграда 4, ет. 4, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Промоцията ще бъде проведена съгласно настоящите Официални правила („Официалните правила“), които са задължителни за всички лица, които желаят да участват в Промоцията.

1.3. Официалните правила ще бъдат публикувани през целия период на провеждане на Промоцията на интернет страницата https://www.sandoz.bg/ и ще бъдат достъпни за всеки потребител безплатно.

1.4. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са прочели, разбрали и приемат безусловно същите.

1.5. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя или допълва Официалните правила, като евентуалните промени ще влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на интернет страницата https://www.sandoz.bg/. Организаторът не поема задължение да информира участниците за промени на Официалните правила по друг начин, освен чрез публикуването им на горната интернет страница.

2. Участващи продукти

2.1. Участващи продукти:

  • Линекс Форте 14 капсули
  • Линекс Гастро 16 капсули
  • Линекс Комплекс 14 капсули
  • Линекс Бебе 10 сашета;
  • Линекс Бебе 20 сашета;
  • Линекс За Деца 20 сашета;
  • Линекс Бебе 8 мл. капки

2.2. Условие за участие в Промоцията е закупуването на  опаковка от който и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу «Линекс“), по избор на участника.

3. Награди

3.1. Участниците в Промоциятаще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията награда под формата на 1 (един) брой безплатна опаковка Линекс Форте 14 капсули, Линекс Гастро 16 капсули или Линекс Комплекс 14 капсули, наричана по-долу за краткост „Наградата“. Организаторът ще осигури за целите на Промоцията общо 24 000 (двадесет и четири хиляди) броя Награди – 12 000 броя опаковки Линекс Гастро 16 капсули и по 6 000 опаковки Линекс Форте 14 капсули и Линекс Комплекс 14 капсули.

3.2. Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, общо до  144 000 сто чиридесет и четири хиляди) броя скреч карти. Печелившите карти ще съдържат означение за спечелването на съответната Награда. Скреч картите ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Промоцията, на случаен принцип.

3.3. Потребителите ще имат възможност да участват в Промоцията и да получат Награда, ако през периода, посочен в т. 4.1 по-долу и преди изчерпване на Наградите са закупили опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, получили са печеливша скреч карта и в деня на покупката са поискали Наградата в Обекта, участващ в Промоцията, в който е извършена покупката на съответния продукт Линекс.

4. Срок на промоцията

4.1. Срокът на Промоцията ще бъде от 15.07.2019 г. до изчерпване на количествата от осигурените скреч карти и Награди, но не по-късно от до 30.09.2019 г.

4.2. Промоцията може да бъде прекратена предсрочно при условията на Раздел 9 от настоящите Официални правила.

5. Териториален обхват на Промоцията и участващи търговски обекти

5.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

5.2. Промоцията ще бъде проведена в търговски обекти (аптеки, дрогерии), в които се продават продукти с марка Линекс, и които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила («Обекти, участващи в Промоцията“).

5.3. С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се продават продукти Линекс, ще бъдат бъдат включени в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният търговски обект е включен в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, включени в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена на телефон 02/970 47 47.

6. Право на участие в Промоцията

6.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18 години), които през периода на Промоцията, посочен в т. 4.1 по-горе, са закупили в Обект, участващ в Промоцията, опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе.

6.2. Служители на Организатора, както и други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането или провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства, както и медицински специалисти, в това число, но не само: лекари, медицински сестри, фармацевти и помощник-фармацевти, нямат право да участват в Промоцията и да получават Награди. За целите на настоящите Официални правила «член на семейство» включва ненавършилите пълнолетие лица, съпрузите и лицата, живеещи във фактическо съжителство или в едно домакинство със служителя.

6.3. Потребителите имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки Линекс през срока на Промоцията и съгласно настоящите Официални правила.

7. Участие в промоцията и получаване на Награди

7.1. Участникът, закупил опаковка от някой от продуктите Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, в Обект, участващ в Промоцията и съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продукта, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Промоцията. С поискването на скреч картата Участникът потвърждава, че отговаря на изискванията по т. 6.1 по-горе и по отношение на него/нея не са приложими ограниченията по т. 6.2 по-горе.

7.2. Участникът следва да получи по една скреч карта за всеки закупен продукт Линекс. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, както и скреч картата, за да може да получи евентуално спечелена Награда.

7.3. Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не.

7.4. В случай че върху скреч картата е посочено, че Участникът печели като награда продукт Линекс, Участникът има право да получи съответната Награда в търговския обект, в който е получил скреч картата, веднага след покупката или в рамките на същия работен ден, през работното време на съответния обект. Преди получаването на Наградата, Участникът следва да представи съответната скреч карта и касовата бележка за закупения продукт Линекс на служител на Обекта, участващ в Промоцията, като служителят ще вземе печелившата скреч карта с цел отчитане на раздадените Награди и ще върне касовата бележка на Участника.

7.5. В случай на неполучаване на Наградата или в случай на въпроси или спор относно изпълнението на условията за получаване на Наградата, Участникът има право да уведоми Организатора, който ще извърши преценка дали приложимите условия са спазени, дали Участникът има право да получи Наградата и ще положи разумни усилия за разрешаване на спора и уведомяването на Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ