ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете новият Toyota RAV4

Спечелете новият Toyota RAV4

1. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ:
От 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.,включително, в работно време на магазините на
Организатора. Списък с магазините и работното време на обектите – в Приложение 1
или на http://www.vivacom.bg/bg/residential/magazini

2. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА:
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (с търговско наименование
VIVACOM), със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе
№ 115И, с ЕИК 831642181, осигуряващо наградния фонд за томболата. Решението на
VIVACOM за провеждане на томболата, съгласно настоящите правила, е окончателно
и задължително за VIVACOM и за представителите и партньорите на дружеството.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
3.1. Право на участие в томболата имат всички лица, които отговарят едновременно
на следните изисквания:
3.1.1. физически лица, навършили 18 години към датата на
регистрация за участие;
3.1.2. посетили магазин на VIVACOM в периода за участие в томболата;
3.1.3. регистрирани за участие в томболата чрез лично попълване на две
имена и данни за контакт в електронна форма за участие на специално
обособените за това места в магазина
3.1.4. предоставили предвидените в електронната форма съгласия.
3.2. Регистрирането в томболата не е обвързано с реализиране на покупка,
подписване на договор или заявка за услуга от VIVACOM.
3.3. В томболата нямат право да участват служители на „Българска
телекомуникационна компания” ЕАД, които са в трудово-правни и граждански
отношения с компанията към датата на регистрация за участие.

4. ТЕРИТОРИЯ:
Участието в томболата може да бъде заявено във всички магазини от магазинната
мрежа на VIVACOM във всички населени места на територията на Република България.

5. НАГРАДА:
5.1. Лек автомобил Toyota Rav4, модел 2.0 D-4S AWD 175 к.с. CVT, бензин.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА:
6.1. Всички лица, които отговарят на условията за участие, описани в чл. 3, участват
в томбола за награда от т. 5 чрез еднократна регистрация за целия период на
Томболата – от 01.09.2019 до 30.09.2019 г. Ако едно лице има повече от една
регистрация, за действителна се счита само една регистрация.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ:
7.1. Печелившият ще бъде изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на
тричленна комисия на 07.10.2019 г.
7.2. След изтегляне на печелившия участник, по реда на т. 7.1 се изтеглят още 3
резервни участници. По реда на изтеглянето на всеки резервен участник, той може да
замести печелившия участник в случаите по т. 7.4.
7.3. Представител на VIVACOM ще се свърже с печелившия чрез телефонно обаждане
или е-mail, за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с
печелившия участник ще става до 24 часа след изтегляне на томболата, при
прозвъняване в работни дни между 8 и 19 часа от страна на представител на VIVACOM.
7.4. Ако в срока на предходната т. 7.3. съответният печеливш не бъде открит или не
изпълни реда по т. 8 от тези правила, то той бива заместен от резервен участник по
реда на неговото изтегляне и се процедира съгласно правилата в т. 7.3 и т. 8.1. до
финалното раздаване на наградата.
7.5. За да се осигури прозрачност и популяризиране на организираната томбола,
имената на печелившия участник ще бъдат обявени в 10 дневен срок след изтеглянето
му на официалния уебсайта на VIVACOM: www.vivacom.bg. Печелившият участник ще
бъде заснет в професионална фотосесия с наградата, като снимки от тази фотосесия
ще бъдат публикувани в печатни и електронни медии и дигиталните канали на
VIVACOM – www.vivacom.bg; официалните профили на VIVACOM в социалните мрежи:
Instagram, Facebook, Twitter и платформи за видео споделяне Youtube.

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:
8.1. За да получи награда, участникът следва да отговаря на условията, описани в чл.
3 от настоящите правила.
8.2. Начинът и срокът на предоставянето на наградата на спечелилия участник се
договарят индивидуално с участника. При получаване на наградата се подписва
приемо-предавателен протокол.
8.3. При получаване на наградата печелившият или съответно неговият представител,
следва да представи личен документ – лична карта (или друг документ за
самоличност) и нотариално заверено пълномощно (когато получателят е
пълномощник), с цел установяване на самоличността му.
8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш, за когото не разполага с
валидни данни за контакт – имена, имейл адрес и телефон за контакт.
8.5. VIVACOM не носи отговорност и не отговаря за невъзможност от страна на
печелившия участник да получи наградата по независещи от организатора причини.
8.6. Спечелената награда не може да бъде заменена за паричната й равностойност.
8.7. Печелившият участник може да получи спечелената награда в срок до 10 дни след
уведомяването съгласно процедурата по т. 7.3. След изтичане на този срок губи
правото си да получи спечелената награда.
8.8. При получаване на наградата, печелившият участник следва да попълни в 2
екземпляра, издаден от БТК документ за обработката на неговите лични данни, с цел
подаване на декларация и изплащане от страна на БТК на дължимия данък по чл. 38,
ал.14 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху
стойността на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

3 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ