ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 еко чанти Bett`r

Спечелете 200 еко чанти Bett`r

РАЗДЕЛ I
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта се организира от „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203476985, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Банат” № 28, наричан по-долу „Организатор“.
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на Интернет страницата: www.bettr-snacks.com
3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.bettr-snacks.com Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта в случай на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади на пътища, граници и др., пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). Прекратяването ще бъде обявено в съответствие с т.3 от раздел 1 и в тези случаи, Организатора не дължи компенсация и/или връщане паричната стойност на закупените продукти.

РАЗДЕЛ II
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се провежда в периода от 03.10.2019г. до 06.11.2019г. (включително) или до изчерпване на количествата награди.
6. Играта се провежда в търговските обекти на ТВ “Фантастико” и “СМАРТ ОРГАНИК” АД, посочени в Приложение № 1 към настоящите Правила и наричани по-долу. за краткост „търговски обекти участващи в играта“.
7. „СМАРТ ОРГАНИК“ АД си запазва правото да измени периода на провеждане на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта на 03.10.2019г. или да продължи провеждането и до края на обявения период, като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 3.
8. След приключване на периода за провеждане на Играта, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да доведат до извода, че Играта все още продължава.

РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Право да участват в Играта имат физически лица с постоянен адрес в Република България, на възраст над 18 години, навършени към 03.10.2019г., с изключение на служителите на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД и ТВ “Фантастико”, както и членовете на техните семейства – съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен.
10. Участието в Играта е обвързано с едновременното закупуване на продукти на марката Bett`r на стойност поне 10лв., от някой от търговските обекти участващи в играта, посочени в Приложение № 1, в срока на провеждане на Играта и изпълнение на действията описани по-долу в раздел 4 „Механизъм на участие и награди“.

РАЗДЕЛ IV
МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И НАГРАДИ

11. За да участва в Играта и да получи възможност да спечели награда, участникът следва да изпълни следните стъпки:
• Стъпка 1: Да закупи продукти на марката Bett`r на стойност поне 10лв от търговските обекти участващи в играта през периода на провеждане на Играта;
• Стъпка 2: Да получи скреч карта от служителя на касова зона;
• Стъпка 3 : Да изтрие скреч картата и да разбере веднага дали печели награда. В случай че картата е печеливша, срещу предоставянето ѝ на служителя на касова зона, участникът ще получи посочената върху скреч картата награда.

Раздел V
ВИД И СТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ

12. Чрез участие в Играта, участникът може да спечели следната Награда:
• брандирана чанта Bett`r 200 бр.
13. Паричната стойността на наградите е по-ниска от 30лв., поради което не подлежи на данъчно облагане, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, включително , ако се окаже, че наградата има дефект

РАЗДЕЛ VI
ОБЩИ УСЛОВИЯ

15. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция относно непечеливши претенции. 16. Евентуално възникнали спорове между Организаторът на Играта и участници в нея се решават чрез взаимни преговори, а при невъзможност да се постигне съгласие пред компетентния съд в гр. София.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ