ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 ваучера на стойност 50 лева за пазаруване в Kaufland

Спечелете 400 ваучера на стойност 50 лева за пазаруване в Kaufland

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА
„SAVEX“
14.10.2019 г. – 10.11.2019 г.

1. Организатор
1.1. Промоционалната игра на “Savex“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се
осъществява от изпълнителя „Ен Партнърс” ЕООД, с ЕИК: 204512740, наричано подолу, за краткост „Изпълнител”, по възлагане на „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835
(наричано по-долу за краткост „Организатор“).
1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница:
www.kupisavex.com, собственост на Изпълнителя. Правилата ще са достъпни на
посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява
тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си
в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват.
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като
допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на
www.kupisavex.com. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия
към момента на регистрацията си за участие в Играта.
1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел – за популяризиране
търговските марки на Организатора – “Savex”.

2. Период и място на провеждане на Играта
2.1. Играта стартира, считано от 14.10.2019 г. и продължава до 10.11.2019 г.
(включително).
2.2. Играта се провежда в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД,
находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават
само на територията на Република България.

3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-
годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в ИгратаИграта, което
пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да
участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за „Кауфланд България
ЕООД енд Ко“ КД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители,
братя или сестри.

4. Участващи продукти
4.1. В Играта участват всички продукти с търговска марка „Savex“, налични в
търговските обекти по т.2.2.
4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална
зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта
5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да закупи продукт/и с търговска марка „Savex“ на стойност минимум 5.99
лв. (пет лева и деветдесет и девет стотинки) от търговски обект на „Кауфланд България
ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;
Стъпка 2: да посети сайта на Играта – www.kupisavex.com; да се регистрира като
попълни всички задължителни полета, а именно: а) имейл; б) номер на касовия бон (може
да се регистрира само касов бон издаден след 13.10.2019 г., включително.); в) да качи
снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).
Важно! – на касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт („Savex“) и
покупката да отговаря на изискванията за минимална стойност по Стъпка 1; г)
потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Правила на Играта,
съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение,
че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и
имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример:
ivan.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.kupisavex.com.
5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият имейл адрес. Едно
физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации
направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.
5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията
на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се
счита за невалиден.

6. Награди и теглене на печелившите
6.1. Наградите в Играта са ВАУЧЕР за пазаруване в търговските обекти на „Кауфланд
България ЕООД енд Ко“ КД на стойност 50 (петдесет) лева. Общо ще бъдат раздадени
400 /четиристотин/ броя ваучери.
6.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
6.3. Теглене на печелившите:
6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран
касов бон за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта с вече
регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник има право да спечели повече
от една награда в рамките на цялата Промоционална игра, като всяка награда следва да
бъде спечелена с различен касов бон.6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя
закупени продукта „Savex“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една
регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта,
касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, в който
стойността на закупен продукт “Savex” e под 5.99 лв. (пет лева и деветдесет и девет
стотинки) или касовият бон е от търговски обект различен от обектите, посочени по т.2.2
от настоящите Правила.
6.3.3. Тегленето на печелившите ще се извърши до 22.11.2019 г. измежду всички
регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен
принцип, чрез избран от Изпълнителя софтуер за това.
6.3.4. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които
отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез
имейл съобщение, на имейл адреса, предоставен от тях при регистрацията за участие. В
съобщението ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която
печелившите участници ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на
спечелената награда.
6.3.5. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.kupisavex.com.
Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши имейл адреси на
участниците и две имена. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко
символа от тях с цел сигурност (пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), а първите имена на
печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на
печелившите ще се извърши до 27.11.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ