ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 броя ултразвукови четки за зъби VITIS Sonic S20

Спечелете 5 броя ултразвукови четки за зъби VITIS Sonic S20

Официални правила за промоцията:

I. Организатор на Играта (Промоцията) е БУЛДЕНТ ЕООД с ЕИК 131203380, с търговски адрес: гр. София, ул. Милин камък 50А. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на: https://dentaid.bg/vitissonics20-pravila-na-igrata

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://dentaid.bg/vitissonics20-pravila-na-igrata

II. Период на Играта: 14.10 – 30.11.2019 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, които участват в Играта: комплект VITIS Gingival – вода за уста 500ml + паста за зъби 100ml; комплект VITIS Orthodontic – вода за уста 500ml + паста за зъби 100 ml; комплект VITIS Whitening – вода за уста 500ml + паста за зъби 100 ml.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://dentaid.bg/vitissonics20-pravila-na-igrata за периода на Играта.

Право на участие:

V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България, които са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите БУЛДЕНТ ЕООД, Лимакон Маркетинг ООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат своята награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера талона с печелившия номер.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти или финансови средства.

VIII. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

IX. Стъпка 1: Купи един от комплектите:  VITIS Gingival – вода за уста 500ml + паста за зъби 100ml; или комплект VITIS Orthodontic – вода за уста 500ml + паста за зъби 100 ml; или комплект VITIS Whitening – вода за уста 500ml + паста за зъби 100 ml., който има стикер с обозначение за настоящата игра и скрит талон с уникален номер.

Стъпка 2: Регистрирай своя талон с уникален номер на интернет страницата https://dentaid.bg/vitissonics20

При регистрацията участникът трябва:

– да въведе собствено и фамилно име, телефонен номер, имейл адрес

– да въведе уникалния номер на своя талон

– да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта, както и ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://dentaid.bg/vitissonics20

Награди:

X. Общо за цялата игра – 5 броя ултразвукови четки за зъби VITIS Sonic S20

Период  – 14.10 – 30.11.2019г. включително. Петима участника могат да спечелят 5 броя ултразвукови четки за зъби VITIS Sonic S20, като един участник може да спечели само по една награда за периода на Играта.

Тегленето и обявяването на петимата печелившите участници ще се извърши до 72 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://dentaid.bg/vitissonics20

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специализиран софтуер.

XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

XII. Печелившите участници, ще бъдат известени чрез телефонно обаждане, за да подадат валидни данни за доставка на наградата, както и да валидират печелившия номер на своя талон, който трябва да пазят и предадат на куриера заедно с касовата бележка, която са получили при закупуването на продуктите, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на организатора на Играта.

XIII Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XIV. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на активността. Един талон може да бъде регистрирана само веднъж. С един талон може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на талона с печелившия номер. Организаторът не носи отговорност за изгубен или непредоставен талон от страна на участника победител в Играта.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО СВОИТЕ ТАЛОНИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ТАЛОНИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

XV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

XVI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

XVII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XVIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен талон с печеливш номер. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ