ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кошници с млечни продукти LB Bulgaricum

Спечелете 10 кошници с млечни продукти LB Bulgaricum

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В
ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „LB BULGARICUM“
23.10.2019 г. – 26.11.2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоционалната игра на “LB Bulgaricum“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се осъществява от изпълнителя „Ен Партнърс” ЕООД, с ЕИК: 204512740, наричано по-долу, за краткост „Изпълнител”, по възлагане на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, с ЕИК 831622969 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: c, собственост на Изпълнителя. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.promo.lbbulgaricum.bg. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел – за популяризиране търговските марки на Организатора – “LB Bulgaricum”.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта стартира, считано от 23.10.2019 г. и продължава до 26.11.2019 г. (включително).

2.2. Играта се провежда в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора и Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1. Играта не е обвързана с покупка!

5. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да влезе в сайта www.promo.lbbulgaricum.bg и да кликне на бутона ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ

Стъпка 2: След това трябва да отговорите на 4-те последователни въпроса, като изгледа видеата към тях.

Стъпка 3: След правилен отговор и на 4-те въпроса, ще получи възможност да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) Име и Фамилия; б) имейл; в) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: Т. Димитров) и имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример: todor.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.promo.lbbulgaricum.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта са неговите имейл адрес и телефон. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрациите подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, регистрацията се счита за невалидна.

6. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

6.1. Наградите в Играта са КОШНИЦА С ПРОДУКТИ НА LB Bulgaricum.
Общо ще бъдат раздадени 10 /десет/ броя кошници.

6.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистрация с email и две имена за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта се счита за невалиден. Един участник има право да спечели само една награда в рамките на цялата Промоционална игра.

6.3.2. Тегленето на печелившите ще се извърши до 04.12.2019 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез избран от Изпълнителя софтуер за това.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ