ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 90 бижута с марка Thomas Sabo

Спечелете 90 бижута с марка Thomas Sabo

Официални правила на промоцията “Национална потребителска промоция 2019 -Участвай и спечели с шоколади Merci ”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Национална потребителска промоция 2019 -Участвай и спечели с шоколади Merci ” („Промоцията“)  се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес merci-promo.bg/oficialni-pravila през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта merci-promo.bg/oficialni-pravila

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията ще бъде проведена на 3 отделни периода:

 1. Период 1 – от 01.11 – до 30.11.2019г.
 2. Период 2 – от 01.12 – до 31.12.2019г.
 3. Период 3 – от 01.01 – до 31.01.2020г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, имат право да регистрират кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg и да участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 30 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Промоцията.

Преди регистрацията на код,  Участникът следва да въведе своите данни – имена, и-мейл адрес, телефонен номер във формата за регистрация на кодове на адрес  www.merci-promo.bg/igra

Регистрацията на код трябва да се е случила в един от периодите на промоцията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

НАГРАДИ – Период/Месец 1 – от 01.11 – до 30.11.2019г.

 1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci , притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  сребърни обеци с кубични цирконии от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 2 – от 01.12 – до 31.12.2019г.

 1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода – медальон Love Coin за гравиране с кубични цирконий,  от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 3 – от 01.01 – до 31.01.2020г.

 1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода – сребърна гривна за гравиране от колекция „Little Secrets” с червена памучна корда от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.merci-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даден период/ месец, участват в тегленията на награди само за съответния период/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи периоди/месеци. Кодовете, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Раздел 6. Описание на наградите

Седмични награди:

Месечни награди:

 1. Период/Месец 1 – от 01.11 – до 30.11.2019г. –  сребърни обеци с кубични цирконии от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!
 1. Период/Месец 2 – от 01.12 – до 31.12.2019г. – медальон Love Coin за гравиране с кубични цирконий,  от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!
 1. Период/Месец 3 – от 01.01 – до 31.01.2020г. – сребърна гривна за гравиране от колекция „Little Secrets” с червена памучна корда от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Раздел 7. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на месечни награди са както следва:

 1. Период/Месец 1 – от 01.11 – до 30.11.2019г. Дата на теглене – 03.12.2019г.
 1. Период/Месец 2 – от 01.12 – до 31.12.2019г. Дата на теглене – 03.01.2019г.
 1. Период/Месец 3 – от 01.01 – до 31.01.2020г. Дата на теглене – 04.02.2020г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да изпрати снимка на печелившата опаковка на предоставен от Организатора имейл адрес, както и да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  опаковката със запазеният стикер и видим печеливш код на него.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит в рамките на 72 часа, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш носи отговорност за деклариране и заплащане на дължимите данъци за получените награди съгласно приложимото законодателство.

Наградите не могат да бъдат трансформирани в паричен еквивалент.

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@merci-promo.bg или по телефон – с обаждане на обявените за връзка на промоционалната страница – www.merci-promo.bg

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ