ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете четири 50″ телевизора Samsung

Спечелете четири 50″ телевизора Samsung

Правила за участие в Кампания „Коледна игра с пакет
Diema Xtra”

1. Период за участие
1.1. Периодът за участие в Кампанията „Коледна игра с пакет Diema Xtra” („Кампанията”) е от 10:00 ч. на 09.12.2019 г. до 17:59 ч. на 09.01.2020 г.

2. Организатор
2.1. Организатор на Кампанията е „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “А1 БЪЛГАРИЯ” или „Организаторът” със съдействието на„Нова Броудкастинг Груп“ АД („Партньорът“).

3. Участници
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на Участие:
3.1.1. сключи нов договор за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или като поднови
съществуващ договор за нов срок от 24 (двадесет и четири) месеца, като се абонира за
пакети А1 ТВ Разширен Екстра или А1 ТВ Премиум; или за комбинация на Интернет +
Телевизия, при пакети А1 Разширен Екстра 100 или А1 Премиум 200; или
3.1.2. сключи нов абонамент за пакет „Diema Xtra“ за срок от 24 (двадесет и четири)
месеца, с месечен абонамент за пакета на стойност не по-ниска от 7,99 лв., след изтичане
на промоционалния тримесечен период, като допълнителен пакет към действащ договор
за пакет Телевизия и/или Интернет + Телевизия; и
3.1.3. посети специалната промо-секция на интернет страницата на Организатора
на адрес https://www.a1.bg/diema-xtra и попълни намиращата се там регистрационна
форма за участие в Кампанията, като впише в нея три имена на абоната по сключения
договор за абонамент по т. 3.1. или т.3.2, имейл адрес, телефон за контакт, номер на ТВ
услугата, към която е добавен пакет Diema Xtra; и
3.1.4. приеме настоящите Правила.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други
компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1 БЪЛГАРИЯ, в качеството му на
предприятие – ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове
на техните семейства.

4. Механизъм на участие
4.1. За целите на Кампанията от 10:00 ч. на 09.12.2019 г. на интернет страницата www.a1.bg ще бъде
активирана специална страница https://www.a1.bg/diema-xtra , при достъпването на която
желаещите ще имат възможност да участват в Кампанията.
4.2. Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1.1 от тези Правила при следните условия:
„А1 България“ ЕАД, ул. Кукуш 1, София 1309, България, https://www.a1.bg
4.2.1. Всеки, който желае да участва в Кампанията и отговаря на условията по т. 3, следва да се регистрира по реда на т.3.2. най-късно до 17:59 часа на 09.01.2020 г. Успешно регистрираните участници, които отговарят на изискванията по т. 3 участват в теглене за награда по т. 5.
Непосредствено след регистриране участникът получава автоматичен отговор с потвърждение на
регистрацията в Кампанията.
4.3. Всяко физическо лице има право да се регистрира неограничен брой пъти за участие в Кампанията в зависимост от броя на новите абонаменти, които е сключило при условията на т. 3 в Периода на
Кампанията, но има право да спечели само една от наградите по т. 5.

5. Награди
Телевизор Samsung, модел UE-50NU7092 – 4 (четири) бр.

6. Определяне на победителя
6.1. Участниците, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което ще бъде
проведено на 13.01.2019 г. В тегленето се включват всички успешно регистрирани Участници, които
отговарят на изискванията по т.3 и т.4.2.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ