ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три леки автомобила BMW и 700 ваучера по 100 лева от Kaufland

Спечелете три леки автомобила BMW и 700 ваучера по 100 лева от Kaufland

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
„Играй за едно от 3 х BMW и един от 700 х 100 лв. ваучера за пазаруване“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия („Условията“, „Правилата”) уреждат начина на
провеждане на Играта „Играй за едно от 3 х BMW и един от 700 х 100 лв.
ваучера за пазаруване“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет
страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/ и на „Информация“ във всички
хипермаркети Kaufland на територията на Република България.
1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №
BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район
Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или
„Организатора“).
1.3. Награди:
Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:
1.3.1. Една от три големи награди:
– лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- черен;
– лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- бял;
– лек автомобил BMW X1 xDrive18d, цвят- оранжев;.
Цветът на спечеления автомобил се определя при тегленето.
1.3.2. Една от 700 допълнителни награди – ваучери на стойност 100 лв. за
пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на Република България.
Наградите под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland са с
валидност от 3 (три) месеца (91 дни) и се активират на деня, следващ деня на
съответното теглене!
Спечелването на една от допълнителните награди не е пречка за
спечелване на една от големите награди в играта.
1.3.3. С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland
България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за
пазаруване.
1.4. Периодът на провеждане на играта е от 27.01.2020 г. до 15.03.2020 г.
(„Период на провеждане”).
1.4.1. Талони за участие за награда: един от три автомобила BMW, могат
да бъдат пускани единствено в посочения в т. 1.4 период, в специални урни,
поставени в близост до Информация в хипермаркети Kaufland България. Урните
ще бъдат достъпни в работното време на съответния хипермаркет.
1.4.2. Кодове за участие за награда: ваучер за пазаруване, могат да бъдат
регистрирани на https://www.kaufland.bg/ единствено в посочения в т. 1.4 период.
1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на
Република България, във всички търговски обекти на Kaufland – София, Видин,
Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански,
Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали,
Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище,
Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград,
Дупница и Велико Търново, както и чрез интернет страницата на Kaufland
България: https://www.kaufland.bg/.
1.6. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите
Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с
нейните правила и съгласен с Условията.
1.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях телефон за
контакт от телефонен номер +359 2 4240700 или по имейл, но само при
невъзможност за свързване по телефон и ако участникът е предоставил имейл. На
посочения телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми,
свързани с Играта, всеки работен ден от 9 до 18 ч. и в събота – от 9 до 17 ч.
Линията за входящи обаждания е отворена от 27.01.2020 до 22.03.2020 г.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с
постоянен адрес в Република България, които към началото на играта са
навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България
ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства
(включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до
втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и
провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Участието се извършва чрез талон, който може да бъде получен безплатно
на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен
на територията на Република България.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО
И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА
Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко поискване.
3.2. Талонът се състои от два отрязъка – голям и малък, с които може да се
участва за спечелване съответно на един от три леки автомобила BMW X1
xDrive18d (бял, черен или оранжев) или на една от допълнителните награди –
ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
3.3. Големият отрязък дава възможност за участие в играта за спечелване на
награда – един от три леки автомобила BMW X1 xDrive18d (бял, черен или
оранжев), при условията на т. 3.5 по-долу.
3.4. Малкият отрязък съдържа код, който може да бъде регистриран за участие за
спечелване на една от допълнителните награди – ваучер за пазаруване, при
условията на т. 3.6 по-долу.
В случай че бъдете определен за печеливш за награда ваучер за пазаруване,
пазете малкия отрязък до получаване на наградата!
3.5. Играй с големия отрязък на талона за BMW X1 xDrive18d (бяло,
черно или оранжево)
3.5.1. За участие в играта за награда автомобил BMW X1 xDrive18d (бял,
черен или оранжев), е необходимо участникът правилно да попълни големия
отрязък на талона.
3.5.2. Талонът за участие се предоставя безплатно и за получаването му
не се изисква извършването на покупка.
3.5.3. За участие в тегленето за разпределение на награда: един от три
автомобила BMW X1 xDrive18d (бял, черен или оранжев), е необходимо
обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в
Раздел V „Лични данни“. Големият отрязък на талона за участие съдържа
следната информация: собствено име, фамилия, телефонен номер, населено място
и e-mail. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две
имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.
Двете имена и населеното място на печелившия и на резервните участници
ще бъдат обявени при тегленето на наградата, което ще се излъчва на живо на
страницата на Кауфланд във Facebook.
3.5.4. Големият отрязък на талона се пуска в определени за целта урни,
поставени до „Информация“ във всеки хипермаркет Kaufland.
3.5.5. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един
талон.
3.5.6. При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се
счита за невалидно. Невалидни са участия с талони, различни от тези, отпечатани
от Организатора или по негово възлагане, и по всеки друг, различен от
предвидения в настоящите правила начин.
3.6. Играй с малкия отрязък на талона за един от 700 ваучера за
пазаруване на стойност 100 лв.
3.6.1. Общият брой ваучери за пазаруване, които ще бъдат раздадени в
играта, са 700 бр. Всяка седмица през периода на провеждане по т. 1-4 ще
бъдат изтеглени по 100 печеливши от 700-те печеливши.
3.6.2. За участие в играта е необходимо участникът да откъсне и запази до
приключване на играта малкия отрязък от талона, да регистрира уникалния код,
изписан на гърба на отрязъка, както и да попълни коректно онлайн формуляра със
своите лични данни на адрес https://www.kaufland.bg/.
3.6.3. Регистрираният код от талона участва в тегленето за разпределение
на допълнителните награди за съответната календарна седмица, в която е
регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на
съответната седмица участват в тегленето за разпределението на
допълнителните седмични награди.
3.6.4. С един уникален код от малък отрязък на талона може да бъде
спечелена само една награда през периода на играта. Ако участник, спечелил
една от допълнителните награди, спечели втора допълнителна награда със
същия код, правото на награда преминава върху резервен участник.
3.6.5. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от
различни талони, но може да спечели само една допълнителна награда на
седмица в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш
повече от един път в едно теглене, неговото място ще бъде заето от резервен
участник.
3.6.6. Талонът за участие се предоставя и регистрира безплатно и за
получаването му не се изисква извършването на покупка.
3.6.7. При непълни и неверни данни на участник в Играта участието ще се
счита за невалидно. Невалидни са участия с кодове, различни от тези, отпечатани
от Организатора или по негово възлагане, и по всеки друг, различен от
предвидения в настоящите Условия начин.
3.6.8. За участие в тегленето за разпределение на награда: ваучер за
пазаруване, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно
условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които
Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място,
телефонен номер.
3.6.9. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други
автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането
на допълнителен код за сигурност.
3.6.10. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник не е
запазил печелившия отрязък и не може да получи своята награда.
3.7. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на
посочения в Раздел I период, независимо от това дали талони за играта се
намират у участник или не.
3.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил
невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по раздел III и отговаря
на изискванията по раздел ІІ от настоящите Условия, има право да участва в
Играта.
4.2. Допълнителните награди ще бъдат теглени на случаен принцип, като всяка
седмица ще бъдат изтеглени по 100 печеливши, в присъствието на Комисия,
съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“
и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето, а
наградите три леки автомобила BMW X1 xDrive18d ще бъдат изтеглени и в
присъствието на нотариус.
4.3. Трите леки автомобила BMW X1 xDrive18d ще бъдат изтеглени в периода 16
март 2020 – 6 април 2020 година след обработване на всички подадени талони
за участие.
4.4. Участник, спечелил награда автомобил, ще бъде уведомен до 5 (пет)
работни дни след тегленето на наградата чрез телефонно обаждане на
посочения в талона за участие телефонен номер за спечелването на награда и за
уточняване на мястото и начина за получаването й.
4.5. Спечелилият награда – автомобил следва да окаже необходимото съдействие
за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час,
сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за
прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно
закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е
получил наградата.
4.6. В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил
автомобил, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава
върху резервен участник.
4.7. Тегленията на допълнителните награди ще се проведат, както следва:
Теглене на 03.02.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
04.02.2020 г.
Теглене на 10.02.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
11.02.2020 г.
Теглене на 17.02.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
18.02.2020 г.
Теглене на 24.02.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
25.02.2020 г.
Теглене на 02.03.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
03.03.2020 г.
Теглене на 09.03.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
10.03.2020 г.
Теглене на 16.03.2020 г.:
 100 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.
Активиране на тримесечния срок на валидност на ваучера се извършва на
17.03.2020 г.
4.8. Имената на спечелилите допълнителни награди ще бъдат обявени само и
единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие за
съответната седмица.
4.9. Участниците, спечелили една от допълнителните награди, ще бъдат
уведомени – чрез телефонно обаждане или при невалиден номер – по e-mail (ако
такъв е посочен във формуляра за участие) до 3 (три) работни дни след тегленето
на наградите.
4.10. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от
телефонен номер +359 2 4240700. На този телефон печелившите участници
могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта. Ако участникът е посочил
и имейл, Организаторът може да се свърже с него и по имейл, но само при
невъзможност за свързване по телефон. Имейлът, от които ще бъде получено
съобщението е, както следва: kaufland.game@albacallcenter.com
Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от
телефонен номер +359 2 4240700 с титуляр „Алба Център“ ООД, ЕИК
203534666, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3
от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. На този
телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с
играта.
4.11. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките
на 3 (три) работни дни (5 дни за награда – автомобил), считано от първия опит за
свързване по телефон, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай
Организаторът се свързва с резервен Участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

4 comments

 • Участвам с голямо удоволствие!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

 • Пенчо Панайотов

  Къде се обявяват седмичните награди за ваучер 100 лв. в играта за 3 леки автомобила БМВ?
  Никъде на сайта на Кауфланд не се намира. В списъците с награди са изброени 22 игри но тази не фигурира! Ако може, посочете линк!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ