ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете въздухоочистител Daikin

Спечелете въздухоочистител Daikin

Играта продължава до 3 март 2020 г.

Включете се в нашето предизвикателство!

Предложете слоган за годишнината на ММС Инк до 5 думи.

Кое е най-точното послание, описващо компанията?

Участвайте в конкурса ни и станете автор на нашето рекламно изречение.

Участвайте с вашите предложения до 03-ти март 2020 на https://www.facebook.com/mmc.bg/ и може да спечелите Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

Правила и условия за участие в конкурса „Слоган по случай 30-та годишнина на ММС Инк 

1. Организатор на„КОНКУРСА” и официални правила

1.1 Организатор на конкурса „Слоган по случай 30-та годишнина на ММС Инк ‘ ”, наричан за краткост по-долу „Конкурс”, ММС Инк ЕООД , ЕИК 030028945, със седалище и адрес на управление гр.Варна бул.Княз Борис I” 121

1.2 Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Конкурс, наречени за кратко Официални правила на конкурс.

1.3 Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на ММС инк – www.mmc.bg и/или на официалната Фейсбук страница на MMC на уеб адрес https://www.facebook.com/mmc.bg/

2. Територия и условия за провеждане на Конкурса

Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България. И е отворен за участие на всички физически лица с възраст над 18 години.

3. Дефиниции

Фейсбук страница на ММС – страница в социалната мрежа Фейсбук на адрес – https://www.facebook.com/mmc.bg/

Уебсайт на ММС инк – уеб страницата на ММС на уеб адрес www.mmc.bg

4. Срокове свързани с Конкурсa

4.1 Закупуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Конкурсa.

4.2. Конкурсът ще се проведе от 03-ти февруари до 03-ти март 2020 г. включително. 

5. Механизъм на Конкурса

5.1.Потребителите трябва да отидат на Facebok страницата на MMC , който се намира на следния линк: https://www.facebook.com/mmc.bg/

5.2. Потребителите трябва да публикува своето предложение за слоган, който да е до максимум 5/пет/ думи по случай 30 годишнината на ММС като коментар в публикацията на играта

6. Определяне на печелившият участник. Награда. Получаване на наградата.

6.1 Спечелилият този конкурс ще получи материална награда, а именно:

Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.2 За спечелване на наградата ще участват всички, които са изпратили своето предложение за слоган на фейсбук страницата на ММС Инк и отговарят на условията за участие (т.5)

6.3 Спечелилият конкурса ще бъде определен от компетентна комисия.

Печелившият ще бъде определен от комисия определена от ММС Инк с Председател – Административен директор ММС Инк и членове – представители от отедели търговия и маркетинг.

Печелившият ще бъде обявен на 10-ти март 2020 г. на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg и Фейсбук страницата на ММС Инк

За заседанието на комисията се води протокол, който съдържа данни за:

• дата, начален час и място на заседанието;

• присъстващи лица – членове на комисията

• избран слоган – печеливш ;

• краен час на заседанието.

Протоколът е задължителен за организатора и за всички участници в Комисията. Подписват го всичките членове на комисията, като по този начин в края на заседанието удостоверяват истинността на решението и протокола.

Резултатите от решението са окончателни и не могат да се обжалват.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на интернет – страницата www.mmc.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата.

Участникът се съгласява да прехвърли всички авторски права над слогана за неограничено право на ползване на ММС Инк.,както и е съгласен неговата идея за слоган да бъде променяна от ММС Инк, ако Организаторът реши така.

 Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия

7. Отговорност

7.1 Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

7.2 Организаторът на конкурса си запазва правото да изтрие/скрие/да не публикува слогани с неприлично съдържание.

7.3 Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с попълнени техни данни и/или слогани.

7.4 Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурс.

8. Право на участие в конкурса

В конкурса могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.

Участник в конкурса не може да бъде юридическо лице.

В конкурса не могат да участват служители и работещи в ММС Инк и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на конкурса и членовете на техните семейства.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ