ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете индивидуален онлайн кулинарен клас с кулинарните водещи Лора и Стоян

Спечелете индивидуален онлайн кулинарен клас с кулинарните водещи Лора и Стоян

Общи условия за провеждане и участие в
„Сподели великденската маса“ – промоционална игра на „ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричани по-нататък „Условия“)

I.           ОРГАНИЗАТОР
Промоционалната игра „Сподели великденската маса“ на телевизионния канал 24Kitchen (наричана по-нататък „Играта“) се организира и провежда от “Дъ Уолт Дисни Къмпани България” ЕООД, ЕИК: 131431836, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6  ДДС № BG 131431836, телефон: 02/ 4372280, електронен пощенски адрес:gamesbg@fox.com (наричано по-нататък „Организатор“).
Играта се провежда със съдействието нa „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД,, със седалище и адрес на управление:София, ул. Цар Иван Шишман 12 („Агенцията“).

II.         ТЕРИТОРИЯ
Играта се провежда на територията на Република България.

III.        ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда между 13 април и 26 април 2020 г. (“Срок“), като за периода ще бъде раздадена 1 (словом: една) награда.

IV.       ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица.

2. За да стане Участник, лицето следва да заяви участието си, като:

2.1. Сподели снимка от своята великденска маса под формата на публикация в собствения си профил във Facebook или Instagram и отбележи (тагне) в публикацията си страницата на 24Kitchen Bulgaria: @24kitchen.

2.2. Чрез публикуване на снимка и отбелязване (тагване) на страницата на 24Kitchen във връзка с т.2.1, участниците в Играта (по-долу „Участник“) приемат настоящите Условия и Политиката за защита на лични данни, достъпна на https://bit.ly/3a4p15n.

3. Начало на Играта ще бъде дадено с пост на Facebook Страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/24kitchenbg/ („Страницата“) на 10 април 2020.

4. Участници не могат да бъдат служителите на Организатора и/или на Агенцията, на негови/техни подизпълнители или на негови/техни свързани лица (клонове, дъщерни дружества, дружества, които пряко или косвено притежават дялове в неговия/техния капитал или упражняват контрол върху дейността му/им), нито членове на техните семейства (родители, деца и съпрузи). Участието в Играта не е обвързано с покупка.

V.         ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. В Играта ще бъде разпределена 1 (словом: една) награда, а именно индивидуален онлайн кулинарен клас с кулинарните водещи Лора и Стоян.

2. В разпределянето на наградата участват всички Участници, които отговарят едновременно на следните условия:

•    Споделили са снимка на своята великденска маса под формата на публикация в собствения си профил във Facebook или Instagram;
•    Oтбелязали (тагнали) са в публикацията си страницата на 24Kitchen Bulgaria: @24kitchen.
•    Прочели са и са приели настоящите Условия и Политиката за защита на личните данни.

3. Разпределянето на наградите ще се извърши в срок от седем дни след края на Играта.

4. Разпределянето на наградата ще се извърши лично от Лора и Стоян, които по своя преценка ще изберат печелившия Участник на база на следния критерий: най-оригинална снимка.

5. Организаторът си запазва правото да избере нов печеливш, в случай че съответният печеливш Участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в тези Условия.

6. Организаторът си запазва правото да не разпредели награди за съответния период, в случай, че няма Участници, които да отговарят на изискванията, посочени в тези Условия.

VI.       ПРЕДЯВЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Печелившият Участник ще бъде уведомен след разпределянето на наградата с публикация на Facebook Страницата, както и чрез лично съобщение във Facebook. Печелившият Участник може да получи допълнителна информация относно получаването на наградата (време, място и начин на получаване на наградата, необходими документи и др.), като изпрати въпросите си на електронен пощенски адрес gamesbg@fox.com или ги изпрати на лично съобщение на Страницата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ