ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете градински комплект TÄRNÖ, декорация за балкон и специални подаръци за трима приятели

Спечелете градински комплект TÄRNÖ, декорация за балкон и специални подаръци за трима приятели

Играта продължава до 10 май 2020 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се организира под името „#Балконартист“ и ще се провежда чрез публикуване аудио-визуални материали (клипове) или видео материали (снимки) в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, както и на Интернет страницата https://www.balconartist.com в периода от 22.04.2020 г. до 11.05.2020 г. включително.

2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

3. Играта ще се провежда съобразно тези правила, които ще бъдат публикувани на Интернет страницата https://www.balconartist.com и в профила на „Хаус Маркет България“ ЕАД (ИКЕА България) във Фейсбук в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Играта се организира от „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 200204065, с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №216, наричано по-долу Организатор.

5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта, както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата по т.19.2 от настоящите правила;

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.

8. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Фейсбук/Инстаграм профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на аудио-визуален материал (клип) или видео материал (снимка) в профила на участника във Фейсбук или Инстаграм с хаштаг #балконартист. Клипът/снимката следва да бъде на тема артистична изява на балкона – песен, танц, друго музикално или сценично изпълнение и т.н., осъществени на балкон.

9.2. Публикуваните в личните Фейсбук и Инстаграм профили на участниците аудио-визуални или видео материали ще бъдат копирани и поставяни в специална секция на Интернет страницата https://www.balconartist.com, където ще бъдат достъпни в срок от 1 (една) година от датата на приключване на периода по т.1 от настоящите правила.

9.3. С факта на публикуване на аудио-визуален или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези аудио-визуални и/или видео материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да премахне от нея публикувани аудио-визуални или видео материали, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу, както и ако намери, че са налице нарушения на правилата за гласуване в Интернет страницата https://www.balconartist.com. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, на гласувалите, както и на всякакви други трети лица.

11.1. Аудио-визуалните и/или видео материалите, публикувани от всеки участник в неговия профил във Фейсбук и/или Инстаграм с хаштаг #балконартист, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си както за публикуването на материала във Фейсбук/Инстаграм профила на участника, така и на Интернет страницата https://www.balconartist.com, където те ще бъдат изтеглени (поставени), респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания аудио-визуален или видео материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

11.2. С факта на публикуване на аудио-визуалния или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

11.3. С факта на публикуване на аудио-визуалния или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им на Интернет страницата https://www.balconartist.com, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници.

12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни аудио-визуални и/или видео произведения.

13. Не се допуска публикуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com и участието в играта на аудио-визуални и видео материали, които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услулуга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9. Не са любителски (авторски);

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14. Всеки аудио-визуален и/или видео материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикуван (поставен) на Интернет страницата https://www.balconartist.com и да стане достъпен за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да публикува материала или да го отстрани от участие в играта, в който случай той не се публикува.

15.1. След публикуване на одобрен от модератора аудио-визуален и/или видео материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Интернет страницата https://www.balconartist.com, които ще могат да го виждат, преглеждат и да гласуват за него, и ще остане достъпен за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването на материала на Интернет страницата https://www.balconartist.com, с факта на публикуването му в своя Фейсбук или Инстаграм профила с хаштаг #балконартист.

15.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него аудио-визуален и/или видео материал, да бъде премахнат от страницата https://www.balconartist.com. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://www.balconartist.com и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.

16. Публикуван на Интернет страницата https://www.balconartist.com материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адреса, посочен на Интернет страницата https://www.balconartist.com и в тридневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Интернет страницата https://www.balconartist.com, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ

17. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да публикуват в своите профили в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм аудио-визуални произведения (клипове) и/или видео произведения (снимки) с хаштаг #балконартист по реда на предходния раздел, в периода от 22.04.2020 г. до 10.05.2020 г. включително.

18. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява на Интернет страницата https://www.balconartist.com.

19.1. В периода по т.1 от настоящите правила всяко лице, което желае, може да посети Интернет страницата https://www.balconartist.com и да гласува за избрано от него аудио-визуално и/или видео произведение. Гласуването ще се извършва чрез съответен бутон на Интернет страницата. Всеки посетител ще може да гласува само веднъж за целия период на провеждане на играта. Поради това, няма да се допуска подаването на повече от един глас от един IP адрес. В случай, че бъде подаден повече от един глас от един IP адрес, предвид ще се взема само първият подаден от този IP адрес глас.

19.2. Организаторът на играта определя едно или повече лица, които ще оценяват аудио-визуалните и видео материалите, публикувани на Интернет страницата https://www.balconartist.com.

20.1. След края на периода за публикуване на аудио-визуални и видео материали и за гласуване, определен съгласно т.1 от настоящите правила, се определят трима печеливши участници – събралият най-много гласове чрез гласуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com и двама – определени от лицето/лицата по т.19.2 по-горе, посочени от Организатора. В случай, че двама или повече участници са събрали равен най-голям брой гласове от гласуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com¸ печеливш ще бъде този от тях, който е достигнал този брой гласове първи (най-рано). Заедно с печелившите участници, ще бъдат определени и по двама заместници за всеки от тях в случай, че с някой от печелившите участници не бъде установен контакт, някой от тях не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Всички печеливши участници ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук и на Интернет страницата https://www.balconartist.com в срок до 11.05.2020 г.

20.2. Всеки печеливш участник ще получи като награда един комплект градинска маса/маса за балкон с два стола, модел Tarno и две възгалвнички; електрически LED гирлянд с 12 лампички за външна (балконска) украса, модел Solvinden; чадър за балкон/двор, модел Ramso; комплект от четири броя стъклени чаши, модел Sommarliv; и три броя кашпи модел KAKIPLOMMON, всяка от които със засадено саксийно растение Dracaena.

20.3. Организаторът си запазва правото да променя наградите по предходната точка и да предостави различна от посочената награда с равностойно качество, в случай на изчерпване на наличността на стоките, посочени като награди в предходната точка.

21. Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора за правото си да получат своите награди чрез изпращане на лично съобщение до профила във Фейсбук и/или Инстаграм, в който са публикували материала, за който получават наградата.

22. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай, че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, наградата не се връчва.

23.1. В случай, че определен за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

23.2. В случай, че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

24. Наградите ще бъдат предадени на печелившите участници в магазина на ИКЕА в гр. София, ул. „Околовръстен път“ №216 или чрез доставяне от куриер на пощенските адреси на участниците, посочени по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печеливш участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

25. Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

26. След получаване на наградите им, печелившите участници се задължават да изпратят на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук една или повече снимки на балкона, на който използват тези награди. За снимките по настоящата точка се прилагат съответно всички разпоредби (изисквания и ограничения) на настоящите правила относно аудио-визуалните и видео материалите, с които печелившият е участвал в играта, доколкото изрично не е предвидено друго.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ