ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера по 250 лв. от Fashion Days

Спечелете 3 ваучера по 250 лв. от Fashion Days

„Данте интернешънъл“ С.А., Румъния продвежда кампанията „MAKE A WISH” („Кампанията“), която ще се проведе на сайта fashiondays.bg и мобилното приложение на Fashion Days (наричани за краткост общо „ФД“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Организатор на Кампанията е търговското дружество „Данте интернешънъл“ С.А., регистрирано съгласно законите на Република Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, с адрес за кореспонденция: Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, jud Ilfov, с номер в Търговския Регистър: J40/372/2002 (наричано по-долу за краткост „Организатор„).

1.2 Кампанията ще се проведе при условията, описани в настоящия правилник („Правилника“), които са задължителни за участие на всички лица. Организаторът запазва правото си да изменя този документ по време на Кампанията, но не и преди да информира потребителите публично за тези промени.

1.3 Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време при възникване на особени или непредвидени обстоятелства или при други обективни причини, върху които Организаторът не може да влияе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

1.4 С оглед да бъде публично достъпен, този документ е изготвен и е на разположение напълно безплатно за всяка заинтересована страна на уебсайта www.fashiondays.bg. Също така документът ще бъде наличен и на хартиен носител в офиса по адреса за кореспонденция на Организатора.

 РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

2.1 Кампанията ще се проведе на ФД в периода от 00:00 ч. на 29.04.2020 г. до 23:59 ч. на 30.04.2020 г.

2.2 Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията. По наложителни и независещи от него причини Организаторът може и да прекратява предсрочно провеждането й. И в двата случая това се прави с публикуване на изменение на настоящия документ.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 3.1 Само физически лица, навършили пълнолетие (18 години) до началото на Кампанията могат да участват в нея. Служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора и техни роднини по права линия и съпрузи нямат право да участват в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

4.1. За да участват в Кампанията, участниците трябва:

1) да бъдат регистрирани на www.fashiondays.bg, т.е. да сa създали акаунт на ФД или да го създадат по време на Кампанията;

2) да влязат на ФД през профила си в периода на кампанията;

3) да добавят в списъка си „Любими продукти“ (в секцията „ЛЮБИМИ ПРОДУКТИ“ във ФД) един или повече продукт/продукти от онлайн магазина на ФД (без ограничение в количеството) в периода на Кампанията. В Кампанията няма да участват лица, които са добавили продукти в секцията „Любими продукти“ преди началото на кампанията и тези продукти са там и в рамките на периода на Кампанията, но не са добавили други в периода на Кампанията;

4) да не премахват добавените продукти в списъка си Любими продукти до изтичане на крайния срок на кампанията.

4.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДА

 5.1. Наградата, предлаганa от Организатора, са 3 бр. електронни ваучери за покупкa във ФД на стойност 250 лв., които ще бъдат спечелени на случаен принцип от трима участници в Кампанията. Всеки един от тези ваучери (наричан по-долу „Ваучерът“) ще представлява код, който следва да се въведе към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

5.2. Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка от ФД в периода 01.05. – 01.07.2020 г.

5.3. В случай, че поръчката, към която победителят в Кампанията приложи ваучера, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера е по-висока от стойността на ваучера, то победителят следва да доплати разликата. В случай, че поръчката на победителя е на стойност по-ниска от 89 лв. то той ще дължи такса за транспортиране на доставката, съгласно обявената на ФД независимо, че ваучерът не е бил изчерпан. Към поръчката на победителя се прилагат и всички останали, приложими към поръчки на потребители, Общи условия за ползвателите на ФД към момента на реализиране на поръчката.

5.4. Получателят на ваучера не може да избере да получи себестойността на получения ваучер.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРА

 6.1. Тегленето на победителя ще се проведе до 5 дни след края на Кампанията чрез платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/

6.2 Тегленето ще се извърши на база на и-мейлите, с които участниците са се регистрирали във ФД. Ще бъдат изтеглени и трима резервни участника. ФД ще даде номер на всеки и-мейл и тегленето ще се извърши измежду тези номера. ФД няма да предоставя и-мейлите на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал и-мейлите на участниците.

6.3. До 5 дни след края на Кампанята Организаторът ще изпрати на спечелилия участник и-мейл, с който иска съгласието му имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията, линк към която страница е наличен и на Facebook страницата на Организатора, както и на Facebook страницата на Организатора. В отговор на получения по предходното изречение и-мейл, участникът трябва да изпрати и-мейл-отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратения му от Организатора и-мейл в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена. В този случай Oрганизаторът ще изпрати същото запитване до първата изтеглена резерва, съгласно т. 6.2 по-горе и ще даде възможност на този участник да получи наградата, при условията, посочени в настоящата точка.

6.4. Имената на изтеглените печеливши ще бъдат публикувани на страницата на Fashion Days, където са публикувани и правилата на настоящата Кампания, както и като коментар във Facebook страницата на Организатора, и ще останат на нея в продължение на един месец.

6.5. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в срок от 5 работни дни от предоставяне на съгласие имената му да бъдат публикувани по начина, описан в настоящия Правилник, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ