ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 Apple AirPods 2 и 61 броя безжични колонки

Спечелете 20 Apple AirPods 2 и 61 броя безжични колонки

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР
Промоционалната кампания „Твоето лято звучи свежо с Discreet“ („Кампанията“) се организира
и провежда от агенция „Публисис“ АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „България“ №118
(„Организатор“) по възложение от „Проктър и Гембъл“ ЕООД, ЕИК: 831514349, със седалище и
адрес на управление в гр. София, бул. „Източна тангента“, № 161 („Възложител”).

РАЗДЕЛ II. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Кампанията стартира в 00:00 ч. на 15.05.2020 г. и завършва в 23:59 ч. на 30.06.2020 г.
(период на Кампанията)
2. Кампанията се провежда на български език и правилата се публикуват на уебсайта:
https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/

РАЗДЕЛ III. НАГРАДИ
1. Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a). 20 (двадесет) броя Apple AirPods 2;
(б). 61 (шестдесет и един) броя водоустойчиви безжични тонколонки.
2. Наградите се доставят само на територията на Република България.
3. Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или
друг предмет.
4. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от Участника.
5. Наградите ще бъдат предоставени, само ако Участникът и участието му/ѝ отговарят на
условията на настоящите правила.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Участник в Кампанията може да бъде всяко лице навършило 18 годишна възраст към
датата на стартирането ѝ, с изключение на служителите на Организатора и/или Възложителя и
членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство).
2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на настоящите официални
правила.
3. Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Необходимо е Участникът да направи покупка на пакет ежедневни превръзки Discreet
60 или 100 бр. в периода на осъществяване на Кампанията и да регистрира покупката си с
изпращане на SMS на номер 10800 с текст „DХХХХХХХХ“, където „ХХХХХХХХ“ обозначава
осемцифрения номер на касовата бележка/фискалния бон от покупката, а буквата на латиница
„D“ е префиксът на Кампанията.
2. С изпращането на SMS съобщението Участникът декларира, че е запознат и се съгласява
с настоящите правила на Кампанията.
3. В случай, че спечели и когато бъде поискано от него, Участникът трябва да предостави
снимка и оригинал на касовата бележка, чийто номер е изпратил по време на SMS
регистрацията. На (снимката на) касовата бележка трябва да са видими регистрираният номер,
датата на покупката и името на закупения продукт на Discreet.
4. В случай на спечелване на награда, Участникът трябва да предостави лични данни с цел
получаване на наградата.
5. Участници, които не спазват настоящите правила или не отговарят на условията на
Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят правото
на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Всякакви действия, с които се цели
вероятността за спечелване на Кампанията да бъде повишена посредством използването на
методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите правила, са
забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли
да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят
и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния Участник/ съответните
Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.
6. Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на
трети лица, Възложителя или Организатора, или разпоредбите на закона, този Участник носи
цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати
ползи.

РАЗДЕЛ VI. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
1. Награди от РАЗДЕЛ III. НАГРАДИ, т. 1 (20 Apple AirPods 2 и 61 водоустойчиви безжични
тонколонки) ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствие
на тричленна комисия. Участие в жребия за наградите ще имат всички лица, отговарящи на
посочените по-горе условия. Имената на всички печеливши Участници ще бъдат обявени на
15.07.2020 г. чрез публикуване на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/, след свързване с тях
и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с
това обявяване.
2. При второто теглене, освен спечелилите, ще се изтеглят допълнителни 5+15 резервни
Участника по вид награда, в случай, че не може да се установи контакт с някой от спечелилите
Участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата.
3. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените от Възложителя
награди.
4. Датите за теглене на печелившите на Наградите по РАЗДЕЛ III. НАГРАДИ, т. 1 (20 Apple AirPods
2 и 61 водоустойчиви безжични тонколонки) са както следва:
на 05.06.2020 г. – теглят се печелившите за 10 броя Apple AirPods 2 и 31 броя водоустойчиви
безжични тонколонки
на 01.07.2020 г.– теглят се печелившите за 10 броя Apple AirPods 2 и 30 броя водоустойчиви
безжични тонколонки.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ