ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всеки ден селекция продукти ‘Брей’

Спечелете всеки ден селекция продукти ‘Брей’

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ

„Торбичка на Кауфланд, пълна с „Брей!“

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите правила („Правила“) определят начина на провеждане на Промоцията „Торбичка на Кауфланд, пълна с „Брей!“(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат отношенията на организатора на Играта с лицата, участващи в играта.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР. ПРАВИЛА

2.1. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

2.2. „Метрорадио“ ЕООД, ЕИК 121887866 /наричано подолу „БГ Радио“/ сътрудничи на Организатора при провеждане на Играта, при условията на настоящите Правила, като осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта, определя печелившите участници,  както и предоставя контакти  на печелившите участници.

2.3.. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта, като с участието си в Играта участниците се съгласяват с правилата.

2.4. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес www.bgradio.bg .

2.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Правилата, като допълненията и/или измененията влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: http:// www.bgradio.bg.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. КОМУНИКАЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България   в периода от 22.06.2020 г. до 10.07.2020 г. включително (Период на провеждане). Организаторът си запазва правото да променя Периода на провеждане по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на сайта на БГ Радио: www.bgradio.bg

3.2. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез публикуване на настоящите правила на сайта на БГ Радио: www.bgradio.bg , както и по други подходящи начини, по свое усмотрение.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4.1. В Играта могат да участват физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст.

4.2. Нямат право на участие служители на Организатора и Fresh Media Bulgaria, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.3. В случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на условията на настоящите Правила, организаторът има право да отстрани участника от Играта, да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

4.4. Всеки потребител, който се включи в Играта, се смята, че приема Правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие , респ. наградата му да бъде анулирана.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. В Периода на провеждане ще бъдат предоставени следните награди: 15 дневни награди – брандирани торбички, пълни с продукти на обща стойност между 25 и 30 (двадесет и пет и тридесет) лв. от асортимента на новата българска марка на Кауфланд – „Брей“.

5.2. Наградата не може да се заменя за левовата ѝ равностойност и/или да се преотстъпва на трети лица.

РАЗДЕЛ 6 НАЧИН НА УЧАСТИЕ

6.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или с ползване на услуги.

6.2. Всеки работен ден в Периода на провеждане на Играта, на официалната фейсбук страницата на БГ Радио се публикува въпрос /дневен въпрос/, свързан с Играта.

6.3. Всяко лице, което отговаря на изискванията по раздел 4 по-горе, може да се включи в Играта, като даде верен отговор на поставения дневен въпрос. Отговорът се дава като коментар под  фейсбук публикацията на страницата на БГ Радио, която съдържа  дневния въпрос за играта. Участниците имат право да дадат само един верен отговор на дневния въпрос, но имат право да участват всеки работен ден в Играта и в тегленето на наградите. Отговори на поставения дневен въпрос се дават до 18:00ч.

6.4. Всички участници, дали верен отговор на дневния въпрос, участват в тегленето на дневната награда /1 брандирана торбичка, пълна с продукти на обща стойност между 25 и 30 (двадесет и пет и тридесет) лв. от асортимента на новата българска марка на Кауфланд – „Брей!“./

6.5. Всеки ден се тегли името на един печеливш участник Печелившият участник има право да участва в Играта и тегленето на награди, и през останалите дни от Периода на провеждането й.

6.6. Името на печелившия участник се обявява на сайта на БГ Радио – https://www.bgradio.bg, както и се упоменава в коментар в публикацията за играта във фейсбук страницата на БГ Радио

РАЗДЕЛ 7 ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печеливш участник се извършва всеки   всеки делничен ден в Периода на провеждане на Играта /от 22.06.2020 г. до 10.07.2020 г. включително/,  както следва:

7.1.1. След 18:00ч ч. в дните от понеделник до петък включително, на случаен принцип /чрез жребий/, екип на БГ Радио ще изтегля един печеливш участник от лицата, които са отговорил правилно на дневния въпрос.

7.1.2. Екипът на БГ Радио има право и ще  осъществи контакт с изтегления печеливш участник посредством контактната форма на Фейсбук, като чрез тази форма печелившият участник следва да предостави следните лични данни: име, телефон за контакт и адрес за контакт. Тези данни се предоставят на Организатора на Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ