ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 80 ваучера на стойност от 100 до 500 лева за обзавеждане от Мебели Виденов

Спечелете 80 ваучера на стойност от 100 до 500 лева за обзавеждане от Мебели Виденов

Играта продължава до 20 юли 2020 г.

1. Предмет и общи понятия:
1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „ОБЗАВЕДИ СЕ С
НАГРАДА” и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея, между „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ (наричано за краткост „Кредитора”) и клиентите, които участват в кампанията
„ОБЗАВЕДИ СЕ С НАГРАДА”
1.2. Кампанията „ОБЗАВЕДИ СЕ С НАГРАДА” (наричана за краткост „Кампанията”) е организирана от „БНП
Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК 204915054 и представлява маркетингов инструмент за
популяризиране на предлаганите кредитни продукти от Дружеството.
1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което използва
финансова услуга на Кредитора в качеството си на Кредитополучател, съгласно т.2.1. и т.2.2. от настоящите Условия.
1.4. Условията се разпространяват на уеб сайта на Кредитора www.bnpparibas-pf.bg, като с това се считат достъпни до
Участниците в нея.
1.5. Кампанията „ОБЗАВЕДИ СЕ С НАГРАДА” провежда от 20 юни 2020 г. до 20 юли 2020 г. включително.

2. Включване в Кампанията:
2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което сключи
договор за потребителски кредит с префикс „CREX” и „CRED” или използва функционалността на издадената му
кредитна карта „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“, в периода от 20 юни 2020 г. до 20 юли 2020
г. във верига магазини Виденов. Предложението важи и за онлайн магазина на търговеца.
2.2. Участниците се включват в Кампанията с всеки сключен договор за потребителски кредит или усвояване по
кредитна карта, чрез функционалността „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“ за наградите по т.
3.1. с всеки кредит на стойност не по-малка от 300.00 лв. /триста лева/, сключен във верига магазини Виденов.
2.3. В случай, че Участникът се откаже от своя кредит в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на
договора за потребителски кредит, той губи правото си на участие в Кампанията и в разпределението на наградите,
посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.
2.4. Сключени договори за потребителски кредит с месечно оскъпяване под 1,4 % не се включват в Кампанията.
2.5. В случай, че Участникът има текущо/и просрочие/я, по който и да е активен кредит към „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А., клон България“ в размер на минимум 30 дни или погаси кредита си в условията на пълно или частично
предсрочно погасяване до 06 август 2020 г. включително, той губи правото си на участие в разпределението на
наградите, посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.
2.6. В Кампанията не могат да вземат участие служители на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”,
както и техни роднини.

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:
3.1. Наградите от Кампанията са:
 10 броя ваучери за покупка в магазини Виденов на стойност 500.00 /петстотин лева/ лв.
 20 броя ваучери за покупка в магазини Виденов на стойност 250.00 /двеста и петдессет лева/ лв.
 50 броя ваучери за покупка в магазини Виденов на стойност 100.00 /сто лева/ лв.
3.2. Ваучерите важат за покупка на стоки от физическите магазини от верига Виденов и не важат за онлайн покупки
през сайта на търговеца.
3.3. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А., клон България”, съгласно настоящите Условия.
България ∙ София 1766 ∙ Бизнес парк София ∙ сграда 14∙ www.bnpparibas-pf.bg ∙
3.4. Всеки Участник в Кампанията има право да получи само една награда, независимо от броя на усвоените договори
за кредит или усвоявания по кредитна карта.
3.5. Печелившите Участници ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от
трима души. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 7 август 2020 г.
3.6. Печелившите Участници ще бъдат уведомени на 13 август 2020 г. от Дружеството, посредством текстово
съобщение (смс) и/или обаждане на телефонния номер, деклариран от Участника при сключване на договора съгласно
т. 2.1 от настоящите Условия, с което ще се считат за уведомени. Компанията не носи отговорност при неполучено
известие съгл. чл. 3.5. вследствие на некоректно подадена информация от страна на Участниците.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ