ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 комплекта – стек Ариана радлер с две чаши

Спечелете 300 комплекта – стек Ариана радлер с две чаши

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „Създай свеж момент“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Играта се организира под името „Създай свеж момент“ и ще се провежда чрез качване на
текстове на Интернет страницата на „Загорка“ АД http://ariana.bg/radler, в периода от 24.06.2020 г.
до 24.00 часа на 31.07.2020 г. включително.
2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга,
предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със
заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.
3. Играта ще се провежда съобразно тези Правила, които ще бъдат публикувани на Интернет
страницата на „Загорка“ АД” – http://ariana.bg/radler в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
4. Играта се организира от „Загорка” АД, ЕИК 123025273, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“
№41, представлявано от Петер Копиец – изпълнителен директор, наричано по-долу Организатор и
се провежда чрез „Експлора“ ООД, ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление: ул. Княз
Борис I No.58 София, наричано по-долу Оператор. Организаторът възлага дейностите по
организиране и осъществяване на играта на Оператора, както и осигурява наградите, които са
обявени.
5. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили към датата на
регистрирането им за участие 18 години за българските граждани и съответната възраст,
предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните
граждани, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в
играта на страницата http://ariana.bg/radler
6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите
правила, следните лица работници и служители на организатора и оператора и членове на техните
семейства.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.
7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл.5 и за което не са налице ограниченията от
настоящите Правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.
8.1. Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет
http://ariana.bg/radler, като в периода 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г. включително всяко
желаещо да участва лице се регистрира със своя адрес на електронна поща (имейл адрес).
8.2. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и
ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите Правила
и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в
играта изявления, чрез съответните бутони и маркирания на Интернет страницата
http://ariana.bg/radler, се извършва посредством съхранените данни в лог-файлове,
идентифициращи го във виртуалното пространство, включително, но не само: съхранение на IP
адреса на участника, адресът на неговата електронна поща, предоставени лични данни, попълнени
в регистрационната форма на Интернет страницата на играта, а именно: три имена на участника,
точен адрес и телефонен номер.
8.3. Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава чрез
маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни,
за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже
предоставянето им и за последиците от това. В случай че участникът не маркира изричното си
съгласие, той не може да въведе личните си данни, съответно те не се събират и запазват.
9.1. Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната
форма на Интернет страницата http://ariana.bg/radler данни. Регистрацията на участниците включва
и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че
отговаря на изискванията на тези Правила, в т.ч. на изискванията на чл. 5, спрямо него не са налице
предпоставките по настоящите Правила, както и че се е запознал с настоящите Правила, съгласен е
с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът
сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.
9.2. Отказът на лицето да попълни регистрационната форма и да даде потвържденията по
предходната алинея го дисквалифицира като участник в играта и регистрация не се извършва, а
въведените от него лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се запазват.
10.1. По всяко време от съществуването на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, независимо
дали докато трае играта или след това, Организаторът или Операторът на играта, действащ чрез
модератор на страницата, може да заличи от нея качен от участник текст, когато има съмнения за
извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на
резултатите от играта от страна на участника, качил съответния текст или ако модераторът прецени,
че с действията си участникът нарушава ограниченията от настоящите Правила или ако каченият
текст е с нецензурно, насилствено или друго неправомерно съдържание. Ако при премахване на
материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие участникът, който ги е
качил на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, ще бъде отстранен от участие в играта.
10.2. В случаите по предходните точки на настоящия член, Организаторът или Операторът на играта
има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава
участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с ограниченията,
изброени в настоящите Правила. Това право, освен чрез премахване на качения от участника
материал, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до
потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до Интернет страницата
http://ariana.bg/radler и др. подобни мерки.
11. Участието в играта се осъществява, като участникът създаде свой свеж Ариана Радлер момент,
като избере вкус, 3 ключови думи и натисне бутона “Генерирай” на Ариана Радлер страницата
http://ariana.bg/radler, и след това се регистрира за участие в периода от 24.06.2020 г. до 24.00 часа
на 31.07.2020 г.включително.
12. Всеки участник има право да създава моменти неограничен брой пъти в периода на кампанията
от 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г.. включително.
13. По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в
играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/radler и в
тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните
до момента лични данни ще бъдат унищожени.

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ НА НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. След края на кампанията, в рамките на 3 работни дни ще бъдат определени 300 (триста)
печеливши участници и 3 (трима) резервни печеливши, изпълнили условията на играта. Наградата
е комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л.
15. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна
конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез
конферентна връзка – представител на организатора и представител на оператора. Имената на
всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата
http://ariana.bg/radler.
16. Всеки печеливш участник ще получи награда, представляваща комплект от 2 бр. чаши Ариана
Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л. Наградата не може да бъде
заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на
права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.
17. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си
чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл
адрес.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Галя Кукумеева

  Не съм получила наградата си

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   съжаляваме да чуем това. Моля да имате в предвид, че ние не сме организатори на играта. ние събираме игрите с награди на едно място. За Вашият случай моля свържете се с организатора – „Загорка АД“. Поздрави и късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ