ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 карти за пазаруване на стойност 100 лева всяка от dm

Спечелете 200 карти за пазаруване на стойност 100 лева всяка от dm

Играта продължава до 5 август 2020 г.

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 25.06.2020 г. до 05.08.2020 г., включително, и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 20,00 (двадесет) лв. с ДДС от асортимента на „дм България“ ЕООД!

В Играта на Организатора може да участва:

• Всяко пълнолетно лице;
• Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на Организатора.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 20,00 (двадесет) лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

2. След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg.

При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

• три имена,
• e-mail за контакт,
• телефонен номер за контакт,
• УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,
• dm магазин, в който е направил покупката,
• dm магазин, в който би искал да получи наградата си съгласно Раздел V по-долу.

3. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали за участие в томболата. В случай че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

4. Всеки един клиент може да участва многократно в промоцията в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 20,00 (двадесет) лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm магазините на територията на страната.

5. С един касов бон за извършена покупка на и над 20.00 (двадесет) лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 200 (двеста) печеливши участника по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип на всеки 7 (седем) календарни дни спрямо графика в раздел V, точка 3, в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър. Тегленето ще се извърши от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и резервни участници , които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване. Резервните участници се изтеглят съобразно посоченото в раздел V, точка 3. Имената на всички общо двеста (200) печеливши ще бъдат упоменати с три имена и имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията. Протоколът за извършеното теглене се съставя и подписва от комисията при всяко теглене на печеливши участници.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Сред всички участници ще бъдат теглени определен брой награди на всеки 7 (седем) календарни дни в периода на Томболата спрямо графика в раздел V, точка 3. Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, където те са участвали в промоцията, ще бъдат публикувани на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес спрямо графика в раздел V, точка 3, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

2. Всеки един от двестате победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – dm карта за пазаруване, заредена със сумата от 100 (сто) лв.

С тази dm карта за пазаруване може да се пазарува във всеки един dm магазин на територията на Република България.

dm Картата за пазаруване е валидна в срок до 10 (десет) години, считано от датата на получаването й, като dm карта за пазаруване може да се използва, докато балансът на картата не достигне 0,00 лв. Ако до изтичането датата на валидност на картата, определена по реда на предходното изречение, не е изразходвана цялата налична сума по нея, след изтичането на валидността й неизползваната парична наличност, без значение на стойността й, не се олихвява и не се изплаща в брой на картопритежателя, а остава за сметка на „дм България“ ЕООД (dm България).

Информация за актуалната налична сума на dm картата за пазаруване картодържателят може да получи на каса във всеки един dm филиалите на територията на Република България. Ако картодържателят твърди, че получената от страна на съответния филиал информация относно наличността по картата не е вярна или пълна, той има право да изпрати възражение до „dm България“ ЕООД на следния електронен адрес: info@dm-drogeriemarkt.bg В срок от пет работни дни от получаването на възражението „dm България“ ЕООД ще изпрати на картодържателя на електронния адрес, от който е получено възражението, пълна информация за направените зареждания и покупки с картата от датата на нейното първоначално активиране до датата на изготвянето на справката.

Считано от датата на получаване на картата, в срока на нейната валидност, налични суми по картата не се изплащат в брой на картопритежателя. „dm България“ ЕООД не носи отговорност и не възстановява налична сума по картата, в случаите на нейното изгубване, кражба или повреждане от картопритежателя.

2.1. Наградите трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до датата спрямо графика в раздел V, точка 3 от посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

2.2. При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

3. График за теглене, обявяване и уведомяване на печелившите и получаване на наградите:

1. Седмица: 25.06 – 1.07.2020 вкл. – Брой награди: 30 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 03.07.2020 – Получаване на наградите: до 13.07.2020
2. Седмица: 02.07 – 08.07.2020 вкл. – Брой награди: 30 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 10.07.2020 – Получаване на наградите: до 20.07.2020
3. Седмица: 09.07 – 15.07.2020 вкл. – Брой награди: 30 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 17.07.2020 – Получаване на наградите: до 27.07.2020
4. Седмица: 16.07 – 22.07.2020 вкл.  – Брой награди:  30 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 24.07.2020 – Получаване на наградите:  до 3.08.2020
5. Седмица: 23.07 – 29.07.2020 вкл. – Брой награди: 30 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 31.07.2020 – Получаване на наградите: до 10.08.2020
6. Седмица: 30.07 – 5.08.2020 вкл. – Брой награди: 50 награди – Обявяване и уведомяване на печелившите: 7.08.2020 – Получаване на наградите: до 17.08.2020

Спечелилите предметни награди участници, които в срок спрямо графика в раздел V, точка 3 не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях. При всяко теглене на печеливши участници ще бъдат изтеглени и имената на трима резервни участника.

4 . Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

    • Желая да спечеля на стойност 100. Лв

      • Играйте и спечелете

        Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ