ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от ЕКОПАК

Спечелете чудесни награди от ЕКОПАК
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВНОСТТА
1. Активността “Моето обещание към природата” се организира от „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №60, ет. 1, ЕИК 131210347, представлявано от Иванка Илиева и Христо Диков (наричан „Организатор“).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Активността и са публикувани на следния интернет адрес – https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/
3. Организаторът на Активността си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/. Участниците в Активността следва сами да проверяват https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/ за промени в Официалните правила, като Организаторът на Активността не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на „Екопак“ във Facebook.
4. С извършването на което и да е от действията за участие в Активността, участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на условията за участие.
5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА АКТИВНОСТТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
7. Право на участие в Активността има всяко дееспособно лице, навършило 14 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служителите от „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №60, ет. 1, ЕИК 131210347 и техните семейства (съпрузи, родители и деца).
РАЗДЕЛ 3. СРОК НА АКТИВНОСТТА
8. Активността стартира на 30.06.2020 г. и приключва на 10.07.2020 г., в 23:59 ч. (EET). Организаторът си запазва правото да промени периода на активността, като e длъжен да оповести това в Официалните правила.
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА АКТИВНОСТТА
9. Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:
9.1. Да напише в коментар под публикацията как учи децата си да се грижат за природата.
9.2. Името на всеки участник се включва само веднъж в томболата, независимо колко пъти е участвал с отговор. Отговори, които не отговарят на темата, не участват в играта. Коментари, които съдържат нецензурни изрази, форма на расизъм, дискриминация или друго неподходящо за страницата поведение, ще бъдат премахнати.
9.3. Всеки написан в коментар отговор на въпроса и отговарящ на условията описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се проведе на 13.07.2020 г.
9.4. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една награда в рамките на активността.
10. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Активността („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. За нарушение се приема:
10.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
10.2. Нарушаване на правилата за участие, посочени в Раздел 2, т.7.
10.3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той няма задължение да се аргументира за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на Правилата на Активността.
РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ
11. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 1 (един) комплект книги – 1 и 2 част на „Повелителите на рециклирането“ (предназначени за деца на възраст от 6 до 10 години), “Ти можеш да спасиш планетата” (предназначени за деца на възраст от 11 до 14 години) и “Грийн Тийн” (предназначени за деца на възраст от 14 до 17 години).
12. Тегленето на печелившите участници, участващи в активността, ще се проведе на 13.07.2020 г. Десет печеливши ще бъдат изтеглени и Facebook профилите им ще бъдат публикувани на стената на страницата ни https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/ на 13.07.2020 г. Всеки от изтеглените ще спечели по 1 комплект книги – 1 и 2 част на „Повелителите на рециклирането“ (предназначени за деца на възраст от 6 до 10 години), “Ти можеш да спасиш планетата” (предназначени за деца на възраст от 11 до 14 години) и “Грийн Тийн” (предназначени за деца на възраст от 14 до 17 години).
13. Тегленето на печелившите се извършва чрез маркетинг платформата, която на случаен принцип, избира сред имената на участниците, които са коментирали публикацията на играта.
14. Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на Активността, като е длъжен да оповести за това единствено чрез официалните правила.
15. Печелившите е необходимо да изпратят данните си в лично съобщение на Facebook страницата на “Екопак“, за да получат наградите си.
16. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.
17. Ако наградата не може да бъде предоставена на Печелившия участник по причини, независещи от Организатора (невъзможност да се установи контакт с Печелившия участник в срок от 10 дни от обявяването му във фен страницата на“Екопак“), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда.
18. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи по изпращане на наградите. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена от спечелилия. При получаването съответният печеливш Участник следва да представи лична карта и да докаже, че има навършени 18 години. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
19. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *