ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет кафеавтомата и 15 кафе машини Krups

Спечелете пет кафеавтомата и 15 кафе машини Krups

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„Стани майстор на кафето вкъщи!“
С участието си в Играта, участниците декларират, че са се
запознали с условията на изложените по-долу официални
правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“
или „Правилата“), приемат ги и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД,
с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3.
Участниците в играта са длъжни да спазват условията и
разпоредбите на изложените по-долу Официални правила.
Правилата на играта ще бъдат достъпни за целия период на
продължителността й на Интернет страницата:
www. alpropromo.shop. Организаторът на играта си запазва
правото да допълва или променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на
Интернет страницата: www. alpropromo.shop. Участниците в
играта следва сами да проверяват за промени в Официалните
правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по
друг начин за направените промени.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта
по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в
случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни
дъждове, наводнения, снегонавяване, виелици, градушки,
земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша
и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар,
производствени аварии; войни, правителствени забрани,
ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се
дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
3. Повече информация може да бъде получена на
потребителската линия на
телефон 02 419 12 55 и 0898 150 555. Потребителската
линия работи всеки ден от 9:00 до 20:00. Цената на
обаждане от страна на потребител е съобразно неговия
мобилен план.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
4. Играта се провежда в периода между 00:00ч. на 01 .07.2020 г.
– 00:00 ч. на 3 1.07.2020 г. включително, на територията на
Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото
да промени периода на провеждане на Играта, ако поради
непредвидени обстоятелства не може да активира играта
на 01 .07. 2020 г., като това обстоятелство следва да е надлежно
обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВОТО НА
УЧАСТИЕЛИЧНИ ДАННИ
5. Право да участват в Играта имат физически лица с
постоянен адрес в България, навършили 18 години към датата
на вземане на участие, с изключение на служителите на
„ДАНОН СЕРДИКА“ АД и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, както и
членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са
съгласни личните им данни да бъдат обработени при
условията, посочени в Декларацията за защита на
поверителността на личните данни, достъпна на
www. alpropromo.shop. За целите на играта ще бъдат обработени
лични данни в необходимия минимум, а именно – име, фамилия,
мобилен телефон, необходими за извършване на валидна
регистрация в сайта www. alpropromo.shop и създаването на
потребителски профил. В случай на печалба, от печелившите
участници ще бъдат събрани и обработени допълнителни
данни – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка,
като по преценка на получателя, адресът за доставка може да
бъде до адрес на куриерска служба. Събраните данни, заедно с
потребителските профили ще бъдат заличени в срок от 2
месеца, считано от датата на приключване на играта и
връчване на наградите. В изпълнение на действащото
законодателство, свързано с данъчното облагане на награди от
игри на стойност над 100лв., Организаторът на Играта е
длъжен да събере три имена, ЕГН и адрес на участниците,
получили награда. Данните се събират на законово основание
с оглед изготвяне на задължителна счетоводна документация
и предоставяне на контролните органи за целите на данъчния
контрол. съобразно Данните се обработват при спазване на
действащото законодателство, включително
законодателството, което урежда защитата на личните данни
на физическите лица и Декларацията за защита на личните
данни, публикувана на сайта www. alpropromo.shop. Данните се
унищожават след изтичане на законовия срок за тяхното
съхранение. Администратор по обработката е Организаторът
на Играта, а във връзка с нейното технически реализиране,
данните ще бъдат обработени от Изпълнителя на играта – “
ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131384920, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх”
№ 103. Обработката на лични данни за целите на играта, ще се
извършва при стриктно спазване на приложимото
законодателство в тази връзка.
6. Участието в Играта е обвързано със задължително
закупуване на продукти с марка „Alpro” („Алпро“) на
стойност равна или по-голяма от 10, 00 (десет)лева от
търговски обект на територията на страната. Покупката следва
да бъде извършена с един касов бон (наведнъж) през периода
на провеждане на промоцията (01.07.2020г-31.07.2020) и да
бъде последвана от регистрация на кода на касовия бон в
уебсайта www. alpropromo.shop, по начина указан по-долу в
настоящите правила.
7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира
участници, които не отговарят на някое от условията за
участие в играта, като например са регистрирали невалидни
касови бонове, регистрират касови бонове, които вече са
регистрирани за участие в играта, използват фалшиви имена,
адреси или други неверни данни, за да се регистрират
многократно и/или по друг начин да изкуствено увеличат
шансовете си за печалба. В тези случаи решението на
Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително
обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално
настъпили неблагоприятни последици за участници в играта
или други трети лица във връзка с такова съдържание.
РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ и МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
8. За целите на провеждане на играта ще бъдат раздадени
общо следните награди:
 Общо 15 (петнадесет) броя кафе машини Krups, модел
(XP345810 Calvi) наричани по-долу „малки награди“;
 Общо 5 (пет) броя кафеавтомати Кrups, модел (EA819N10
Arabica Latte) наричани по-долу „големи награди“.
Един участник може да спечели награда само веднъж.
Един участник може да регистрира неограничен брой касови
бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях
отговаря на условията на играта.
 По отношение на всички регистрации на касови
бонове с цел участие в играта, се прилагат едни и
същи условия:
 минимална стойност на покупката – 10,00 лв
(десет лева);
 покупката следва да е извършена наведнъж и да
е отразена в един касов бон;
 покупката следва да е извършена през периода
на провеждане на промоцията (01.07.2020г31.07.2020г) от търговски обект на територията
на България.
 Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност
20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00
(четиридесет) или повече лева, може да участва с
2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации
за участва е Играта, доколкото покупката е
отразена в отделни касови бонове, всеки от които
удостоверява покупка за 10,00 (десет) или повече
лева и е регистриран в системата поотделно.
8.1. Във връзка с горното:
(а) всеки участник, който е регистрирал касов бон с
покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма
от 10,00лв. участва в тегленията до края на периода на
играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един
касов бон това увеличава шанса му за печалба в играта. В
случай на печалба, печелившия получава наградата си и
правото му да участва в следващи тегления се прекратява.
(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой
касови бонове за покупки, но може да спечели награда само
веднъж.
(в) Един и същ касов бон може да бъде регистриран
САМО ВЕДНЪЖ.
9. Механизъм за участие
9.1. За да вземете участие в играта и да получите
възможност да спечелите една от обявените награди, трябва
да изпълните следните задължителни стъпки през периода на
провеждане на играта (01.07.2020г-31.07.2020г) :
Стъпка 1: Купете продукти с марка Алпро (Alpro) на
стойност равна или по-голяма от 10,00 лв. (десет лева)
наведнъж (с един касов бон) от търговски обект в страната
(националната търговска мрежа);

ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН! Същия трябва да бъде
представен преди получаване на наградата в случай на
печалба.
Стъпка 2: Създайте свой личен профил (акаунт) за
участие в играта на сайта www.alpropromo.shop. Създаването
на персонален акаунт е обвързано с предоставяне на име и
мобилен телефонен номер за връзка с участника, последвано
от SMS идентификация (валидация на телефонен номер) при
първоначалната регистрация.
Създаването на акаунт за целите на играта и поконкретно – предоставянето на мобилен телефонен номер,
представлява изрично и недвусмислено съгласие на участника
да получава търговски съобщения за целите на играта, по
смисъла на Закона за електронната търговия, Закона за
електронните съобщения.
За да извърши първоначалната регистрация,
потребителят следва да потвърди, че се е запознал и приема
настоящите правила и е съгласен личните му данни да бъдат
обработени за целите на играта. За повече информация
относно обработката на лични данни във връзка с играта – виж
Раздел III от настоящите правила.
Стъпка 3: Регистрирайте касовия бон от покупката чрез
личния си акаунт в промо сайт www.alpropromo.shop, като
следвате указанията на уебсайта:
 Първо – изберете директорията регистрация;
 Попълнете задължителните полета – Име, Фамилия,
мобилен номер, номер на фискален бон и час на фискален
бон (Пример: 12345 16:34);
 Удостоверете, че сте прочели правилата на Играта и сте
съгласни с тях, декларирайте съгласието си по указания
начин;
 Регистрирайте се, като натиснете бутона за
потвърждение на регистрацията.
След регистриране на касовия бон, ще получите кратко
текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен
номер с информация дали регистрацията е била успешна. С
изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате
изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от
вас номер във връзка с провеждането на Играта, по
смисъла на Закона за електронните съобщения.
Обърнете внимание: за регистрация на касов бон се
използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма
за касови бонове се получава единствено след първоначална
регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез
създаване на личен (персонален) профил (акаунт).
10. Определяне на печеливши участници (теглене на
наградите)
10.1 Печелившите участници ще бъдат определени на
случаен принцип, чрез специален софтуер и в присъствието на
нотариус или комисия, съставена от представители на
Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите
участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop
в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били
определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на
посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките
на 48 часа от тегленето.
10.2. Уникалният идентификатор на всеки участник е
комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния
номер, с който участникът се е регистрирал на сайта
www.alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще
бъдат обявени на сайта www.alpropromo.shop след печалба

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ