ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете къмпинг сет, раници и специална селекция продукти Bonduelle

Спечелете къмпинг сет, раници и специална селекция продукти Bonduelle

Играта продължава до 30 юли 2020 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални правила на Играта.
Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта на Bonduelle „Добави царевица“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Левел Уан“ ЕООД, с адрес: София 1124, ул. „Янтра“ 11, ет. 4, ап. 12; като един от администраторитe на Facebook страницата на Bonduelle България www.facebook.com/bonduelle.bgза периода 01.01-30.11.2020 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта, и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle, и наричан по-долу Дистрибутор.
1.2. В Играта „Добави царевица“ Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.
1.3. В Играта „Добави царевица“ Дистрибуторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.
Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в играта “Добави царевица”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/bonduelle.bg.
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
2.6. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.
Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции, както и всички свързани с тях лица.
Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията по Част 3 по-горе.
4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.
4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящия регламент. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
4.4. Всеки потребител на Facebook, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано във Facebook страницата на Bonduelle: www.facebook.com/bonduelle.bg, в случай че е избран за победител;
4.4.2. съгласява се Bonduelle и/или Организаторът на Играта да се свърже с него/нея посредством лично съобщение във Facebook, за да получи неговия / нейния пощенски адрес, на който да изпрати наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. гарантира, че правата върху коментарите по време на Играта са изцяло негови;
4.4.6. коментарът му на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg не е расистки, вулгарен, порнографски, рекламен или такъв, който да подтиква към насилие, не предизвиква насилие и не насърчава незаконни практики, не е против установените от Facebook препоръки за публикуване на съдържание;
4.4.7. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира в 15:00 часа на 03.07.2020 и продължава до 23:59 часа на 30.07.2020 г. и ще бъде организирана и проведена онлайн на страницата на Bonduelle във Facebook www.facebook.com/bonduelle.bg.
5.1.2. Всяка седмица ще има отделна игра с отделни награди, а именно както следва:
5.1.2.1. Игра 1: 03 – 09 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
5.1.2.2. Игра 2: 10 – 16 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
5.1.2.3. Игра 3: 17 – 23 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
5.1.2.4. Игра 4: 24 – 30 юли 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – еко торбичка и селекция продукти Bonduelle с царевица, и 1 (една) седмична награда – пикник раница и всички продукти Bonduelle с царевица.
5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.
Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
6.1. За да участват в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под 1 от четирите поста във Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg, описани детайлно в т. 6.2., като под всеки от основните постове участниците трябва да оставят като коментар авторска снимка на приготвена от тях салата със съответния седмичен продукт и кратко описание на рецептата.
6.2. Постовете, които участват в Играта и под които участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. всеки четвъртък, за да участват в Играта, са както следва:
6.2.1. Пост 1, публикуван на 03 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 1: сладка царевица;
6.2.2. Пост 2, публикуван на 10 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 2: сладка царевица, грах и нарязана чушка;
6.2.3. Пост 3, публикуван на 17 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 3: сладка царевица, Чили чушка и червена чушка;
6.2.4. Пост 4, публикуван на 24 юли 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 4: сладка царевица, зелени и черни маслини, червена чушка.
6.3. Седмичните Bonduelle продукти на фокус са разпределени в четирите седмици на националната потребителска кампания (03-30 юли 2020 г.) както следва:
6.3.1. Седмица 1, от 03 до 09 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Corn;
6.3.2. Седмица 2, от 10 до 16 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Mexico Mix;
6.3.3. Седмица 3, от 17 до 23 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Chilli Mix;
6.3.4. Седмица 4, от 24 до 30 юли 2020 г.: продукт на фокус е Bonduelle Gold Mediterranean Mix.
6.4. Всяка седмица ще бъдат избирани по 7 победителя, които ще печелят по една от дневните награди: еко торбичка + комплект с избрани Bonduelle продукти с царевица, или общо двадесет и осем (28) броя еко торбички и комплекта с избрани Bonduelle продукти с царевица за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.).
6.5. Всяка седмица ще бъде избиран по 1 победител, който ще печели по една от седмичните награди: пикник раница и комплект с всички Bonduelle продукти с царевица, или общо четири (4) броя пикник раници и комплекта с всички Bonduelle продукти с царевица за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.).
6.6. На 03 август 2020 г. ще бъде избран 1 победител, който ще спечели една голяма награда за периода на Играта (03-30 юли 2020 г.): 1 къмпинг комплект, състоящ се от 1 палатка, 1 спален чувал, 1 хамак и 1 термосна чаша и комплект с всички Bonduelle продукти с царевица.
6.7. Дневните победители за всяка седмица, които ще печелят дневни награди в Играта за всяка седмица (7 победителя на седмица), ще бъдат избирани от всички участници, коментирали под съответния седмичен пост, на случаен принцип.
6.7.1. Големите победители за Играта (5 участника за периода на Играта) ще бъдат избирани от Сандра Алексиева – официалния шеф готвач на Bonduelle в социалните медии за 2020 г.
6.7.1. 1. Сандра Алексиева ще избере 4 победителя (1 победител от седмица), които ще спечелят по 1 седмична награда.
6.7. 1.2. Сандра Алексиева ще избере 1 победител (за периода 03-30 юли 2020 г.), който ще спечели 1 голяма награда.
6.7.2. За да участва в надпреварата за седмичните (4 пикник раници и 4 комплекта с всички Bonduelle продукти с царевица) и голямата награда (1 къмпинг комплект и 1 комплект с всички Bonduelle продукти с царевица), всеки участник трябва да отговаря на следните условия:
6.7.2.1. да публикува като коментар под съответния седмичен пост собствена авторска снимка и кратко описание на рецептата на салата, която е приготвил със седмичния продукт на фокус.
6.7.2.2. да публикува като коментар под съответния седмичен пост собствена авторска снимка и кратко описание на рецептата не по-късно от 23:59 ч. в съответния четвъртък (например, за Седмица 1, 03-09 юли 2020 г., крайният срок за публикуване на коментари е 23:59 ч. на 09 юли 2020 г.).
6.7.2.3. да публикува авторска снимка, направена от него/нея, на салата, приготвена със седмичния продукт, както е описано в т. 6.2.
6.7.3. Участник, който не е изпълнил едно и/или нито едно от условията в т. 6.7.2., няма да бъде взиман предвид при избора на участници за седмичните или големите награди.
6.8. Победителите за съответната седмица ще бъдат обявявани в коментар под основните публикации за съответната седмица, описани в т. 6.2., всеки понеделник и както следва:
6.8.1. Победителите за седмица 1 (от 03 до 09 юли 2020 г.) ще бъдат обявени на 13 юли 2020 г. в коментар под пост 1, описан в т. 6.2.1.
6.8.2. Победителите за седмица 2 (от 10 до 16 юли 2020 г.) ще бъдат обявени на 20 юли 2020 г. в коментар под пост 2, описан в т. 6.2.2.
6.8.3. Победителите за седмица 3 (от 17 до 23 юли 2020 г.) ще бъдат обявени на 27 юли 2020 г. в коментар под пост 3, описан в т. 6.2.3.
6.8.4. Победителите за седмица 4 (от 24 до 30 юли 2020 г.) ще бъдат обявени на 03 август 2020 г. в коментар под пост 4, описан в т. 6.2.4.
6.9. Победителите трябва да изпратят лично съобщение с адресите си, на които да им бъдат доставени наградите.
6.10. Лице не може да участва през множество акаунти във Facebook.
6.11. Всеки участник може да спечели само една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ