ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 бутилки Мастика Пещера

Спечелете 10 бутилки Мастика Пещера
І. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта “Горещите моменти ни обвземат” (или „Играта”) се провежда в периода oт 18:00 ч. часа на 08.07.2020 г. до 23:59 часа на 15.07.2020 г. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.
ІІ. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР/ МОДЕРАТОР НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда от „ПАУЪР БРАНДС” ЕООД, ЕИК 200521884, наричано по-нататък „Организатор”.
Администратор и модератор на Играта във Facebook е „Алайк студио“ ООД, ЕИК 205276766, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Будапеща 7, ет. партер, наричано по-долу „Администратор” или „Модератор“.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА
Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен-страницата на МАСТИКА ПЕЩЕРА във Facebook – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица – пълнолетни и дееспособни граждани на Република България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила.
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
3. С факта на участието си в Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Правила.
4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.
5. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, Администратора/ Модератора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
V. ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ
1. Целта на провеждането на Играта е популяризиране на марката МАСТИКА ПЕЩЕРА, дистрибутирана от Организатора на Играта. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят наградите, посочени по-долу.
2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия:
• Да посети Facebook страницата на МАСТИКА ПЕЩЕРА – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/;
• Да публикува в коментар под публикацията, обявяваща играта, свои предложение как съчетават МАСТИКА ПЕЩЕРА.
3. Печелившите Участници в Играта ще бъдат определени на случаен принцип – чрез теглене на томбола, включваща имената на всички Участници. Томболата ще се проведе на 16.07.2020 г., като имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на Facebook страницата на МАСТИКА ПЕЩЕРА – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/. С публикуване на имената на спечелилите Организаторът няма ангажимент да уведомява всеки един от спечелилите Участници поотделно.
4. Всеки Участник в Играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.
5. Организаторите имат право да изискат следните лични данни на спечелилите Участници – име и адрес, за изготвяне на окончателен списък на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на спечелил Участник да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да заплатят всички данъчни задължения, произлизащи от наградата, в случай, че такива възникват по закон.
6. С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
  • 10 бр. бутилки МАСТИКА ПЕЩЕРА – 0,7 л.
VI. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. В срок до 5 (пет) дни след обявяването на победителите на страницата на МАСТИКА ПЕЩЕРА – https://www.facebook.com/PeshteraMastika/, спечелилите Участници трябва да предоставят име, фамилия, адрес и телефон за контакт посредством лично съобщение. Ако в посочения срок печеливш Участник не подаде нужните данн

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ