ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 ваучера за fashiondays.bg на стойност 90 лв. и селекция от продукти „Kitkat”

Спечелете 30 ваучера за fashiondays.bg на стойност 90 лв. и селекция от продукти „Kitkat”

Период на кампанията: от 07:00 ч. на 14 юли 2020 г. до 23:59 ч. на 19 юли 2020 г.

Предмет на този документ е кампанията „Break in Style“ (наричана по-долу за кратко „Кампанията“), организирана от „Данте интернешънъл“ СА. Кампанията е интернет инициатива, в която участниците могат да направят поръчка през платформата fashiondays.bg (уебсайта fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days), наричани заедно по-долу Платформата Fashion Days, като участват за следните награди:

30 броя награди, всяка от които представлява:

  • Ваучер за пазаруване на Платформата fashiondays.bg на стойност 90 лв. и селекция от продукти „Kitkat”, включваща следните продукти: KITKAT Chunky (млечен – 3 бр., лешник – 3 бр., бял – 3 бр., фъстъчено масло 3 бр.), KITKAT 4Fingers (млечен – 3 бр., бял 3 бр., 70% Dark 3 бр., Gold – 5 бр.), KITKAT Senses 2 бр., KITKAT PopChoc 2 бр.

Документът е съставен от следните правила и условия, които да бъдат спазвани по време на кампанията:

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Кампанията е търговско дружество „Данте интернешънъл“ СА (S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.)

1.1. В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към началото на Кампанията, така и юридически лица, които са валидно съществуващи за Периода на Кампанията), които отговарят на определението в т. 3.5 от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА FASHIONDAYS.BG: https://www.fashiondays.bg/page/terms/ („Клиенти на Fashion Days“).

1.2.   S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. администрира електронния магазин Fashion Days, под формата на сайта fashiondays.bg, както и мобилното приложение Fashion Days (наричани за краткост „платформата за електронна търговия Fashon Days“). S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. щe бъде наричано за краткост по-долу ФД или „Организатор“.

1.3. Кампанията ще се проведе при следните Общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), задължителни за всички участници. Организаторът запазва правото си да изменя този документ по време на Кампанията, но не и преди да информира публично за тези промени.

1.4. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време при възникване на особени или непредвидени обстоятелства или при други обективни причини, които не зависят и не могат да бъдат предивидени от Организатора. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

1.5.  С оглед да бъде публично достъпен, този документ е изготвен и е на разположение безплатно за всяка заинтересована страна на уебсайта www.fashiondays.bg. Също така, документът ще бъде наличен и на хартиен носител по адреса за кореспонденция на Организатора съгласно общите условия за ползване на fashiondays.bg.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията ще се проведе онлайн на Платформата fashiondays.bg (https://fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days) от 07:00 ч. на 14 юли 2020 г. до 23:59 ч. на 19 юли 2020 г., като настоящите условия ще бъдат публикувани до приключване на Кампанията на адрес: https://sites-bg.fashiondays.com/christmas-in-july

2.2. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекратява предсрочно провеждането й, като това се прави с публикуване на изменение на настоящия документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участието в Кампанията е доброволно. Служители на Организатора, техни роднини по права линия и съпрузи нямат право да спечелят награда от Кампанията.

3.2. Получаването на награда може да бъде публично. С участието си в Кампанията спечелилият дава съгласието си неговите имена, както и данните, предоставени от него съгласно настоящия Правилник, записани от Организатора, могат да бъдат публикувани или използвани за публични цели, свързвани с марката „Fashion Days®“, но само и единствено във връзка с Кампанията, без да нарушава или вреди на неговите права или репутация.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. За да участват в Кампанията, участниците трябва по време на Кампанията в периода, определен в Раздел 2, чл. 2.1. да са регистрирали поръчка на Платформата „Fashion Days” на стойност на включените в поръчката артикули, предлагани на Платформата Fashion Days, най-малко 20 лв. с ДДС (преди прилагане на такса за доставка, такса за обработване на плащане при доставка или други такси съгласно ОУ на Платформата „Fashion Days”), и да са осъществили успешно плащане на същата към датата на осъществяване на тегленето на наградите в Кампанията. В кампанията участват поръчки, включващи които и да е от предлаганите на Платформата “Fashion Days” артикули в посочения период, независимо дали тези артикули участват в друга текуща кампания на Платформата “Fashion Days” или не.

4.2. Един участник може да участва в Кампанията с повече от една поръчка, която отговаря на условията на настощия Правилник.

4.3. Участието в Кампанията е обвързано със задължение за покупка на стока или услуга от платформата на Организатора съгласно условията на настоящия Правилник.

4.4. Всеки участник, взел валидно участие съгласно настоящите правила участва в тегленето за разпределяне на наградата съгласно Раздел 6 по-долу.

4.5. Един участник може да спечели повече от една награди в Кампанията.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА

5.1. Наградите в Кампанията, предлаганa от Организатора, са описани в уводната част на настоящия Правилник и представляват 30 (тридесест) Награди, всяка от които е съставена от 1 (един) брой Ваучер за пазаруване на Платформата fashiondays.bg на стойност 90 лв. (наричан по-долу „Наградите ваучери“) и селекция от продукти „Kitkat” (наричани по-долу „Предметните награди“), включваща следните продукти: KITKAT Chunky (млечен – 3 бр., лешник – 3 бр., бял – 3 бр., фъстъчено масло 3 бр.), KITKAT 4Fingers (млечен – 3 бр., бял 3 бр., 70% Dark 3 бр., Gold – 5 бр.), KITKAT Senses 2 бр., KITKAT PopChoc 2 бр.

5.2. Печелившите участници ще бъде уведомен от Организатора за спечелената награда на 27.07.2020 г. чрез обявяване публично на адрес: https://sites-bg.fashiondays.com/christmas-in-july на номерата на спечелилите поръчки. В рамките на 1 работен ден след обявяването на спечелилите, Организаторът ще се свърже с тях чрез имейл съобщение, до имейл адреса, свързан с акаунта на участниците на Платформата fashiondays.bg. Чрез така посочения имейл на всеки спечелил участник ще бъде предоставен кода на ваучера за пазаруване във Fashion Days и всеки спечелил участник ще бъде помолен да даде уточняващи данни за целите на доставката на предметните награди. В случай че до една седмица (7 календарни дни), спечелилият Предметна награда участник не уточни детайли за доставка на Предметната награда с Организатора, участникът губи правото си да получи спечелената Предметна Награда.

5.3. В случай, че стойността на спечелената непарична награда (награда ваучер плюс предметна награда) надхвърля приложимите съгласно закона стойности, за които се изисква начисляване на данък, в имейла, с който Организаторът се свърза със спечелилите участници, Организаторът ще изиска от спечелилите участници три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка на Предметните Награди. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградите на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.

5.4. Предметните Награди ще бъдат изпратени по куриер в рамките на 10 работни дни след спечелването им на адрес, предоставен от спечелилите ги.

5.5. В случай, че печелившият участник доброволно върне наградата, стойността й няма как да бъде заменяна и нейната стойност няма да бъде възстановявана/изплащана/предоставяна на печелившия.

5.6. Печелившият няма право да иска наградата или част от нея да му бъде изплатена в брой и/или разменяна и/или заменяна с паричната й равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ