ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 110 вкусни награди от NuCrema

Спечелете 110 вкусни награди от NuCrema

I.ОРГАНИЗАТОР НА и ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА

1. ОРГАНИЗАТОР: ИНТЕРИОН АД, ЕИК: 130558019, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „6-ти септември” №9, наричан по-долу за краткост „Организатор на Кампанията” или „Организатор”.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „И-АКТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 150, ет.4, с ЕИК: 202232608, наричани по-долу заедно “Изпълнител”.

II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се провежда на специално създаден уебсайт с ел.адрес: sweetvalentine.nucrema.bg в периода от 13.02.2018 г. до 23:59ч. на 19.02.2018 г. включително.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата игра ще се проведе на територията на Република България.

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията могат да вземат участие всички физически лица, на възраст над 14 години, с постоянен адрес на територията на България. Всички лица, свързани с организацията на настоящата Кампания и членове на техните семейства нямат право да участват.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

V. НАГРАДИ

Наградният фонд на играта е както следва:

 • 100 (сто) броя комплекти, като всеки комплект съдържа 2 брандирани порцеланови лъжички и асортимент от продукти с марка NuCrema по преценка на Организатора и в следните разфасовки: по един крем от 200 гр. и от 400 гр. и три броя шоколади;
 • 10 (десет) броя комплекти, като всеки комплект съдържа 1 брандирана възглавничка и голяма селекция от продукти с марка NuCrema, като асортиментът и разфасовките са по преценка на Организатора.

Наградите ще бъдат разпределени на томболен принцип между всички участници, изпълнили условието за участие и спазили настоящите Правила.

Всеки участник в Кампанията има право да спечели само един брой награда без значение от типа й.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участва в Томболата за награди, всеки участник следва да изпълни следните стъпки:

 • Да се регистрира, използвайки Facebook профила си;
 • Да попълни актуален телефонен номер за връзка.
 • Да избере една от анимациите на купидона;
 • Да напише сладко пожелание към любим човек в рамките на 140 символа;
 • Да го сподели на стената си във Facebook, като отбележи човека, за когото е посланието;
 • За участие за малка или голяма награда, участникът следва да изпълни стъпките поне 1 път, т.е. да създаде поне 1 NuCrema валентинка и да отбележи получателя в публикацията си.

Няма изискване за съдържанието на пожеланията, но те следва да не нарушават добрия тон и настоящите Правила на Кампанията. Коментари и съобщения, нарушаващи добрия тон и неотговарящи на настоящите Правила, ще бъдат изтривани без предупреждение и/или уведомление до съответния потребител, като той ще бъде дисквалифициран от Томболата за награди.

VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

На 20.02.2018 г. измежду всички участниците в Кампанията, ще бъдат изтеглени на томболен принцип печелившите от Кампанията.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен с обаждане от служител на Организатора или Изпълнителя на посочения от участника телефонен номер, предоставен непосредствено след регистрация на успешно участие в Кампанията.

С публикация на Facebook страницата на NuCrema, с ел. адрес: https://www.facebook.com/nucrema.bg/, ще бъдат обявени официално късметлиите за голяма награда, а в Списък-Белeжка (Note) на същата страница, ще бъдат обявени останалите печеливши за малки награди.

Всеки участник следва да предостави данните си за доставка (три имена и точен адрес) в момента на уведомяване с телефонно обаждане от Организатора за спечелената награда или чрез лично съобщение на Facebook страницата на NuCrema, с ел. адрес: https://www.facebook.com/nucrema.bg/.

В случай че в срок от 2 (два) работни дни печелившият участник:

 • не отговори на обаждането, с което е уведомен от Организатора за спечелената награда;
 • не бъде намерен на посочения от него телефон за връзка или е подал грешен такъв;
 • се откаже доброволно от наградата си,

тo той губи правото си да получи награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с участник-резерва, по отношение на който се прилагат, описаните по-горе Правила.

Печеливш участник или участник-резерва губи правата си върху получаване на наградата и ако се установи, че той не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *