ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три фотоапарата Fujifilm Instax Mini 9, 11 пуфа, 60 комплекта чаши и 100 бутилки Verano Azur

Спечелете три фотоапарата Fujifilm Instax Mini 9, 11 пуфа, 60 комплекта чаши и 100 бутилки Verano Azur

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „ВИНО С ВКУС НА ЛЯТО“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

1.1    Промоцията „Вино с вкус на лято” се организира от Пауър Брандс ЕООД, ЕИК: 200521884 със селище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Дунав No 5, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.
1.2    Администратор/модератор на Играта във Facebook е „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, ЕИК 205469363, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; Район Южен, ул. Околчица 32, наричано по-долу „Администратор” или „Модератор“.
1.3    Пауър Брандс ЕООД и ОРМ Дигитални Решения ЕООД действат като съвместни администратори на лични данни.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.veranoazur.bg
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.veranoazur.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 

3.1 Промоцията „Вино с вкус на лято” се организира и провежда от Пауър Брандс ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, предлагащи участващите продукти.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Промоционалният период стартира на 13 юли 2020 г. и продължава до 23 август 2020 г. включително (6 седмици)
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.veranoazur.bg

ЧАСТ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ И ОБЕКТИ В ПРОМОЦИЯТА

5.1 Участието в промоцията е обвързано с покупка на един от следните продукти Verano Azur Совиньон Блан и Вионие, Verano Azur Глера, Verano Azur Рoзе, Verano Azur Сира и Марселан, независимо от типа разфасовка.

5.2 Участващите в промоцията продукти, описани т. 5.1, могат да бъдат закупени от всички търговски обекти на територията на страната, които ги предлагат. Включват се както магазинна мрежа, така и кафе-аперитиви, ресторанти, нощни заведения и т.н.

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

6.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години,  живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.
6.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти „Верано Азур на стойност по-малка от 5  лв. с ДДС, както и такива с фискални бонове за закупени продукти „Верано азур“, преди началото и след края на Промо играта.
6.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Пауър Брандс ЕООД, ОРМ Дигитални решения ЕООД и всички останали обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
6.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 6.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1 Наградата по промоцията се разделят на големи и малки награди.
Големите награди са:
–    3 броя фотоапарати Fujifilm Intax Mini 9;
–    11 броя пуфове
Малките награди са:
–    60 комплекта чаши за вино (6 броя чаши в комплект);
–    100 броя бутилки Верано Азур 750 мл
7.2 Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

8.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и на стойности минимум 5 лв. под марката Верано азур от обектите, участващи в промоцията.
8.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон на сайта www.veranoazur.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.
8.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

9.1. Тегленето на наградите ще се състои на 27 юли 2020, 10 август 2020 и 24 август 2020, в офиса на Пауър Брандс ЕООД, в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, в качеството му на организатор. За всяко едно от теглене на наградите има предвидени следният тип и брой големи и малки награди:
– теглене на 27 юли 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 3 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 30 бутилки Верано Азур
– теглене на 10 август 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 3 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 30 бутилки Верано Азур
– теглене на 24 август 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 5 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 40 бутилки Верано Азур
9.2 Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.veranoazur.bg съответно за всяко едно теглене на награди на
– за теглене на 27 юли 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 30 юли 2020
– за теглене на 10 август 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 13 август 2020
– за теглене на 24 август 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 27 август 2020.
9.3 Всички печеливши ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта.
9.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 7.
9.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предаване на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.
9.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
9.5. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.
9.6. Наградите ще бъдат изпратени чрез одобрена от Организатора куриерска фирма, не по-късно от 30 календарни дни от получаването на пълни и точни данни за доставка от страна на печелившите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ