ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете градско колело LEADER MADEIRA 26

Спечелете градско колело LEADER MADEIRA 26

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Карай по ВЕГАНалеята” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: https://www.nature-promo.bg
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://www.nature-promo.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти на „dm България“ ЕООД.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 09 юли 2020 г. и продължава до 22 юли 2020 г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.nature-promo.bg

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години,  живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.
5.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти Nature Box на стойност по-малка от 5,99 лв. с ДДС, както и такива с фискални бонове за закупени продукти Nature Box, преди началото и след края на Промо играта.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата по промоцията е градско колело LEADER MADEIRA 26″.
Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения модел колело, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и на стойности минимум 5,99 лв. под марката Nature Box от обектите, участващи в промоцията.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон на сайта www.nature-promo.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 27 юли 2020г, в офиса на Хенкел България ЕООД в гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.nature-promo.bg до 29 юли и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта в срок до 31 юли 2020г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предаване на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.
8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ