ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете игрова конзола Sony PS4 1TB SLIM

Спечелете игрова конзола Sony PS4 1TB SLIM

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА “Копче за награда-Sony PS4″

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1.1. Настоящите Условия за провеждане на играта „Копче за
награда-Sony PS4“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и
участие в играта
„Копче за награда-Sony PS4“ („Играта“) и са достъпни за целия период на Играта
на интернет страницата на Търговска верига „ЗОРА“: https://zora.bg/page/kopcheza-nagrada .
1.2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които сепредоставят
от участниците, е „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, с адрес: 1225, гр. София, ул.
Чепинско шосе No 15, Складова база Зора („ЗОРА“ или „Организатора“).
1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 08.07.2020 г. до 26.07.2020 г.
1.4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на
Република България.
1.5. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите
правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях. Имената на печелившия от
Играта ще бъдат публикувани на сайта на ЗОРА: https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada
и/ или на фейсбук страницата на ЗОРА https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada, с цел
всички участвали в Играта да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С
изричното съгласие на печелившите техни снимки с наградите ще бъдат публикувани
на същите страници в Интернет.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна
възраст, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните
семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и
провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.
2.2. Лица под 14 г. могат да участват в Играта само след предварително съгласие от
страна на родител / настойник за предоставяне на лични данни. В случай че наградата
се спечели от участник, ненавършил 18 г., същата може да бъде получена само от
родител / законен представител.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
3.1. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети Интернет страницата
на Зора https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada , да приеме настоящите условия и да
попълни коректно формата за участие, като предостави име и фамилия, имейл адрес
и телефонен номер за контакт.
3.2. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт
или услуга.
3.3. В тегленето за Наградата участват само участници, които отговарят на условията
на Играта и са изпълнили условията за участие.
3.4. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградитееднократно.
3.5. Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на
периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните
имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следната награда:
(„Награда“):
1 (един) брой Конзола Sony PS4 1TB SLIM + FIFA 2020 + PS+
4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва на
случаен принцип в присъствието на нотариус на 30.07.2020 г. В деня на жребия името
на победителя ще бъдат оповестен на интернет страницата на ЗОРА, Фейсбук
страницата на ЗОРА. Печелившия ще бъдат информирани за спечелването на
наградата чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на
https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada, в срок до 5 дни след изтеглянето им, но не
по-късно от 04.08.2020 г.
4.3. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на
информационния имейл, че желае да получи наградата.
4.4. В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и
печелившите не потвърдят съгласието си до 04.08.2020 г., Организаторът си запазва
правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на
изтеглянето им.
4.5. ЗОРА не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради
предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от ЗОРА
причини.
4.6. Наградата се връчва във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други
или да се предоставя паричната им равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ