ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 нощувки в Старосел за двама и още над 250 награди от Happy Bar and Grill

Спечелете 5 нощувки в Старосел за двама и още над 250 награди от Happy Bar and Grill

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА “ГОЛЯМОТО БОДВАНЕ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА.

Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на игра с награта ”Голямото бодване”, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“.

ИГРАТА стартира в 17.00 ч. на 20.07.2020 г. и продължава до 00:00 часа на 24.08.2020 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„Хепи” ЕАД, ЕИК  103924544 , със седалище и адрес на управление  гр. Варна, бул. Цар Освободител №25 наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА.

 1. Организаторът осигурява следните награди („Наградите“) в ИГРАТА, а именно:

1.1./   5 броя нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

1.2./   30 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE

1.3./   30 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА PREMIUM HEALTH

1.4./   40 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL

1.5./   30 броя плажни кърпи

1.6./   100 броя плажни несесера

1.7./   30 броя тестета за карти

 1. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.
 2. ИГРАТА се реализира на събдомейн сайт – www.game.happy.bg /Сайта/.
 3. ИГРАТА се организира и провежда на цялата територия на Република България.
 4. УЧАСТНИК.
 5. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение ( с изключение на служителите на „Хепи” ЕАД, както и членове на техните семейства /деца, родители и съпрузи/, както и лица по т.VI.4.2. от тези общи условия), които изпълнят условията по т.VІ.
 6. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
 7. Провеждането на ИГРАТА се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията регламентирани в настоящите ОУ.
 8. Всеки Участник може да вземе участие в ИГРАТА, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ, да попълни електронна регистрационна форма в Сайта с коректно посочване на име/фамилия/имейл/телефон, както и да изрази съгласие предоставените от него данни да бъдат използвани за целите на участие в ИГРАТА и евентуалното получаване на награда от нея.

2.2. За участие в играта е необходимо през периода на играта УЧАСТНИКЪТ да извърши покупка в ресторант Хепи на стойност поне 20 лева или по-висока и да регистрира в Сайта кода от издадения фискален касов бон за покупката.

2.3. Регистрацията на един код отговарящ на условието по т.2.2. дава право на участие за спечелване на един брой от наградите по т.ІІІ, 1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6. и 1.7. от настоящите ОУ. Регистрираният код по предходното изречение участва във всяко следващо (след регистрирането му) тегленене на награда съобразно т.5.1.

2.4. Регистрацията на три или повече кода, всеки един от тях отговарящ на условието по т.2.2., дава право на участие за спечелване на един брой от наградите по т.ІІІ, 1.1. (нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца) от настоящите ОУ.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
 2. 4. Ограничения за участие:

4.1. Ако Организаторът установи злонамерени действия от страна на Участник в ИГРАТА, с цел манипулиране на ИГРАТА, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от ИГРАТА. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или фалшиви кодове на касови бонове и/или създаване на фалшиви профили при участие в ИГРАТА се счита за нарушение на настоящите правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ