ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете промоционални продукти с марката Salza

Спечелете промоционални продукти с марката Salza

Игртаа продължава до 30 юли 2020 г.

Общи правила и условия на играта

Хрупкава ваканция със Salza”

Играта „Хрупкава ваканция със Salza“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).

Промоцията „Хрупкава ваканция със Salza“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 16.07.2020 г. и продължава до 30.07.2020 г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.
В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 16.07.2020 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. (https://www.facebook.com/SaLza.bg/)
Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

Механизъм на играта – Харесай и сподели промоционалната снимка; в коментар ни кажи коя е любимата ти почивка – на море или на планина?

Период на провеждане на играта Играта стартира на 16.07.2020 г. в 14:30 ч. и приключва на 30.07.2020 г. в 23:59 ч.

Определяне на победителя: Победителите, шестима (6) на брой, ще бъдат определени на 31.07.2020 г., на случаен принцип – чрез томбола, и обявени до 16:00 ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД  (https://www.facebook.com/SaLza.bg/). Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на бранда – Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. (https://www.facebook.com/SaLza.bg/), в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Награда: Наградите в Промоцията са както следва: шест (6) подаръчни комплекта, всеки от които съдържа кашон с промоционални продукти с марката Salza.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

Правни текстове: Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни, а именно – три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията, осъществяването на промоционалната игра и разпространението (съответно – получаването) на наградите от нея. С участието си в промоционалната игра участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с промоционалната игра.

С включването си в промоционалната игра всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.

Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *