ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ваучера на стойност 100 лева за Dechatlon от Danonino

Спечелете три ваучера на стойност 100 лева за Dechatlon от Danonino

1. Организатори на кампанията:
1.1 Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери“, наричана по-долу за краткост
„Промоцията” или “Промоционалната кампания” се организира и провежда от:
„ДАНОН СЕРДИКА” АД, акционерно дружество, част от GROUPE DANONE, Франция, вписано в
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище
и адрес на управление: гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, наричано по-долу за краткост „Данон”
и
„________________________” __, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по
вписванията с ЕИК _____________, със седалище и адрес на управление:
_________________________________, наричано по-долу за краткост „_______________”
1.2 Участниците в Промоционалната кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
изложените по-долу Правила на Промоцията (наречени по-долу „Правила”). Правилата ще бъдат
достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата на Данонино в Република
България – www.danonino.bg.
1.3 Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват или променят Правилата, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.danonino.bg.
1.4 В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства Организаторите имат неотменимото право да
прекратят Промоцията по всяко време, като оповестят това по начина, посочен в т. 1.2. В тези случаи на
Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2. Период на Промоционалната кампания и територия на провеждането й
2.1 Промоционалната кампания се провежда в периода от 20.07.2020 г. до 02.08.2020 г. включително, в
търговски обект на ____________, описан в Приложение 2 или до изчерпване на Промоционалните
продукти и/или талоните за участие в Промоцията в съответния търговски обект.
2.2 В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на Промоционалната кампания, това ще
бъде оповестено публично по начина, посочен в т. 1.2.
2.3 След приключване на Промоцията, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било понататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да
вярват, че Промоцията все още продължава.

3. Промоционални продукти
3.1 В Промоционалната кампания участват всички продукти с марка „Данонино“, описани в Приложение 1,
закупени в срока на провеждане на кампанията от търговски обект на __________, описан в Приложение
2, наричани по-долу за краткост „Промоционални продукти”.

4. Условия за участие
4.1 Участник в Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери“ може да бъде всяко
физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години.
4.2 Право на участие в Промоционалната кампания нямат лица, които се намират в трудови правоотношения
с организаторите на Промоцията, както и техни съпрузи, братя, сестри, родители.
4.3 Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на най-малко 2 /два/ броя
Промоционални продукти наведнъж в срока на провеждане на Промоционалната кампания от търговски
обект на __________, описан в Приложение 2 и изпълнение на следните условия:
4.3.1. попълване на талон за участие в Промоцията, който Участникът може да вземе от промоционалната
кутия на Данонино, намираща се след касова зона на търговския обект, от който са закупени
Промоционалните продукти;
Забележка:
За всяка едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да
попълни един талон за участие в Промоцията;
Пример: При едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да
попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията.
При едновременна покупка на 5 /пет/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да попълни
2 /два/ талона за участие в Промоцията.
В талона за участие Участникът попълва:
− своите имена и телефонен номер;
− полето, в което потвърждава, че ще пази касовата си бележка, във връзка с която е попълнил талон/и за
участие, в случай, че бъде изтеглен като печеливш и че има навършени 18 години;
− полето с номера на касовата бележка и датата на касовата бележка;
− полето, в което потвърждава, че се е запознал и приема Правилата за участие в Промоцията, публикувани
на интернет страницата: www.danonino.bg;
− полето, в което дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на участието му в
Промоционалната кампания.
4.3.2. подаване на попълнения съгласно Правилата талон за участие в предназначената за това урна в
търговския обект, от който са закупени Промоционалните продукти;
4.3.3. запазване на касовата/ите бележка/и за закупени Промоционални продукти, във връзка с която/които
е попълнил талон/и за участие в Промоцията.
4.4 Всеки клиент на търговските обекти, описани в Приложение № 2, може да участва неограничен брой
пъти в Промоцията, като всяко следващо участие е свързано с едновременна покупка на най-малко 2
/два/ броя Промоционални продукти, попълване и подаване на талон за участие при спазването на тези
Правила.

5. Изтегляне на спечелилите участници и награди
5.1 В рамките на Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери”, провеждана в търговските
обекти на ______________ могат да бъдат спечелени общо 3 /три/ броя ваучери за покупки от верига
магазини „ДЕКАТЛОН“, всеки от които е на стойност от 100 лв. /сто лева/.
5.2 Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 14.08.2020 г. в офиса на „ДАНОН СЕРДИКА” АД, в
качеството му на организатор и отговорен за Промоцията, след което ще бъдат обявени чрез
посочване на мобилния телефонен номер на спечелилия Участник със скрити последни три цифри,
попълнен от него в талона за участие, на интернет страницата www.danonino.bg

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *