ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два комплекта от две чаши за кафе/чай в кутия с бандерол с визията на сериала „Кръв във Виена“ по Epic Drama

Спечелете два комплекта от две чаши за кафе/чай в кутия с бандерол с визията на сериала „Кръв във Виена“ по Epic Drama
Организатор: под организатор се разбира лицето, което е осъществило реализацията на играта, регламентирана с настоящите общи условия. В конкретния случай това e ТЕЛЕКАБЕЛ АД, ЕИК: 822120615, със седалище : гр.Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №29 и и с адрес за кореспонденция: гр.Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №29.
Партньор: Лице, предоставило наградния фонд. В случая Партньор на Организатора е Viasat World Limited („VIASAT WORLD“), дружество създадено и действащо според законите на Обединеното Кралство със седалище Chiswick High Road, W4 5RU, Лондон, Обединеното кралство, вписано в регистъра на предприемачите Companies House под номер NIP GB 224578106, с български адрес за кореспонденция в гр. София 1113, кв. Изток, ул. Асен Пейков №6, партер.
Участник – това е пълнолетно дееспособно физическо лице, имащо валидна регистрация в социалната мрежа Facebook, което се е съгласило и е приело настоящите Общи условия на играта и отговаря на изискванията за участие.
Начало на играта: 17:30 часа на 27.07.2020 г.
Край на играта: 23:59 часа на 03.08.2020 г.
Страница на играта в социалната мрежа Facebook: това е уеб страницата в социалната мрежа Facebook, собственост и контролирана от Организатора, където са публикувани и настоящите Общи условия.
Териториален обхват на Играта: Република България
Правила и механизъм на играта
Чл.1. (1) Всеки желаещ да участва следва да посети страницата на играта в социалната мрежа Facebook и ползвайки функционалните бутони на социалната мрежа Facebook да отговори чрез функцията „коментар” на въпросите, свързани със съдържанието на телевизионен канал от групата на Viasat World, излъчван в мрежата на ТЕЛЕКАБЕЛ АД, а именно EPIC DRAMA.
(2) В един коментар участникът трябва да изпише отговора, който сам е избрал. Всеки участник може да прави колкото коментара желае, като всички коментари участват в тегленето на лотариен принцип, след края на играта, но един участник може да спечели не повече от една награда от общия награден фонд.
Право на участие
Чл.2. (1) Право на участие в играта има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, имащо валиден и действащ към датата на стартиране на участието си профил в социалната мрежа Facebook, което е приело настоящите общи условия и се е съгласило с тях.
(2) Лица, ненавършили годините, нужни за създаване на профил в социалната мрежа Facebook, както и лица, съдружници или акционери, както и лице, заето пряко в дейност по администрирането или осигуряването на Играта по какъвто и да било начин, нямат право да участват в Играта.
(3) В томболата за разпределение на Наградите не участват:
1. коментари, публикувани на друго място в Страницата на Играта или на други места в социалната мрежа Facebook;
2. коментари, които не съдържат отговор на поставения въпрос;
3. коментари, които са публикувани след края на Играта;
4. коментари с неподходящо съдържание.За „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание (изображение или текст, включително препращане във всякаква форма към съдържание, включително но не само видео, изображение, публикация, споделени файлове и други, достъпни чрез сайтове, форуми, профили и/или групи в социалните мрежи и други), което директно или индиректно:
● съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице (физическо или юридическо) различно от Участника;
● представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с ноу-хау), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация;
● по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора и Партньора или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
● съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, независимо от техния характер, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
● нарушава права на интелектуална собственост на трети лица;
● съдържа насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и други;
● с порнографски или открито сексуален характер;
● противоречи на местното законодателство в държавата, където се провежда Играта, настоящите Правила, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
(4) Организаторът има право по всяко време, по своя преценка и без предварително предупреждение, да премахва от страницата на Играта всякакви коментари с „неподходящо съдържание“ или противоречащи на закона и настоящите Общи условия.
Награден фонд
Чл.3. Партньорът осигурява наградния фонд за играта, който се състои от:
Два комплекта от две чаши за кафе/чай в кутия с бандерол с визията на сериала „Кръв във Виена“ по Epic Drama.
Правила за разпределяне на наградния фонд
Чл.4. (1) След края на играта Организаторът разпределя чрез томбола наградния фонд. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, отговорили правилно с коментар на въпросите, зададени за периода на играта, относно сериала „Кръв във Виена“ по ТВ канал EPIC DRAMA, излъчван в мрежата на ТЕЛЕКАБЕЛ АД.
(2) Томболата се извършва чрез теглене на лотариен принцип. Тегленето ще се проведе на българския адрес за кореспонденция на Организатора в присъствието на нотариус или адвокат. В тегленото участват всички Участници, които отговарят на условията за участие по чл. 2 и са дали правилен отговор в социалната мрежа Facebook на въпрос от Играта, в рамките на периода на провеждане на Играта.
(4) Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници с публикация на страницата си в социалната мрежа Facebook в рамките на пет (5) работни дни от тегленето.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ