ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете колие Pandora и десет брандирани чадъри София мел

Спечелете колие Pandora и десет брандирани чадъри София мел

Участието в играта е обвързано с покупка

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда от “ГудМилс България“ ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: https://sofiamelpromo.bg/game-policy.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://sofiamelpromo.bg/game-policy.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от ГудМилс България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, където се продават продукти, участващи в промоцията – София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 1 август 2020 г. и продължава до 10 август 2020 г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://sofiamelpromo.bg/.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.
5.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупен продукт София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА преди началото и след края на Промо играта.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на ГудМилс България ЕООД, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Предметните награди по промоцията са:

– 1 брой колие Пандора – Обич Продукт #590534CZ-45.

– 10 броя брандирани чадъри София Мел

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и – поне 1 кг София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА, от обекти в търговската мрежа, където се продава точно този определен вид брашно.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, телефонен номер, данни на касовия бон и негова снимка на сайта www.sofiamelpromo.bg. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 11 август 2020г., в офиса на “ГудМилс България“ ЕООД, град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sofiamelpromo.bg до 13 август и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията им в сайта в срок до 20 август 2020г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер до 10.09.2020 г. и предавани на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди поради подадена от участник неточна информация за участие в играта.
8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
8.5. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.
8.6. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ