ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 скутера, 18 каски за колело, 42 звънеца за колело и 54 ранички от Danonino

Спечелете 6 скутера, 18 каски за колело, 42 звънеца за колело и 54 ранички от Danonino

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„Играй с Дино!“
С участието си в Играта, участниците декларират, че са се запознали с условията на
изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални
Правила“ или „Правилата“), приемат ги и се задължават да ги спазват.
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в
Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу
Официални правила. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на
продължителността й на Интернет страницата: www.danoninopromo.bg. Организаторът на
Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата:
www.danoninopromo.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в
Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин
за направените промени.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време,
обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни
обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавяване, виелици, градушки,
земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища,
граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго,
стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска
връщане на продукти.
3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на
телефон 02 419 12 05 и 0898 150 505. Потребителската линия работи всеки ден от 9:00 до
20:00. Цената на обаждане от страна на потребител е съобразно неговия мобилен план.
РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда в периода между 00:00ч. на 03.08.2020 г. – 00:00ч. на 14.09.2020 г.
включително, на територията на Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва
правото да промени периода на провеждане на Играта, ако поради непредвидени
обстоятелства не може да активира играта на 3.8.2020г., като това обстоятелство следва
да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ И ЛИЧНИ ДАННИ

5. Право да участват в Играта имат физически лица с постоянен адрес в България,
навършили 18 години към датата на вземане на участие, с изключение на служителите на
„ДАНОН СЕРДИКА“ АД и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, както и членове на техните
семейства (деца, родители и съпрузи).
Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да
бъдат обработени при условията, посочени в Декларацията за защита на поверителността
на личните данни, достъпна на www.danoninopromo.bg. За целите на Играта ще бъдат
обработени лични данни в необходимия минимум, а именно – име, фамилия, мобилен
телефон, необходими за извършване на валидна регистрация в сайта
www.danoninopromo.bg и създаването на потребителски профил. В случай на печалба, от
печелившите участници ще бъдат събрани и обработени допълнителни данни – три
имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като по преценка на получателя, адресът
за доставка може да бъде до адрес на куриерска служба. Събраните данни, заедно с
потребителските профили ще бъдат заличени в срок от 2 месеца, считано от датата на
приключване на Играта и връчване на наградите. В изпълнение на действащото
законодателство, свързано с данъчното облагане на награди от игри на стойност над
100лв., Организаторът на Играта е длъжен да събере три имена, ЕГН и адрес на
участниците, получили награда тротинетка. Данните се събират на законово основание с
оглед изготвяне на задължителна счетоводна документация и предоставяне на
контролните органи за целите на данъчния контрол. Данните се обработват при спазване
на действащото законодателство и Декларацията за защита на личните данни,
публикувана на сайта www.danoninopromo.bg. Данните, събрани на основание
действащото данъчно законодателство се унищожават след изтичане на законовия срок
за тяхното съхранение. Администратор по обработката е Организаторът на Играта, а във
връзка с нейното техническo реализиране, данните ще бъдат обработени от Изпълнителя
на Играта – “ ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Черни връх” № 103. Обработката на лични данни за целите на Играта, ще се извършва
при стриктно спазване на приложимото законодателство в тази връзка. Съгласно Общия
Регламент за защита на личните данни на физическите лица, участниците имат право на
безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните им данни или ограничаване на
обработването. С участието си в Играта, участниците предоставят горепосочените лични
данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и получаване на
спечелената награда и дават изричното си съгласие данните да бъдат използвани за
целите на провеждането й. Повече информация относно политиката за защита на личните
на Организатора може да бъде получена на интернет страницата www.danoninopromo.bg.
С регистрацията си за участие, участниците декларират, че са се запознали с тези Правила
и Декларацията за защита на личните данни, публикувана на интернет страницата
www.danoninopromo.bg и са съгласни данните им да бъдат обработени за целите на
Промоцията.
6. Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на най-малко 3 (три) броя
продукти DANONINO Пауч – 70гр. или 90 гр., изрично посочени по-долу и наричани за
краткост „продукти DANONINO пауч“ или „промоционални продукти“(DANONINO пауч
Ягода 70гр. ; DANONINO пауч Ягода/Банан 70гр. ; DANONINO пауч Ванилия 70гр. ;
DANONINO пауч БИО Трио Ягода 90гр. ; DANONINO пауч БИО Трио Малина 90гр. ;
DANONINO пауч БИО Трио Портокал 90гр.). Покупката следва да бъде извършена с един
фискален бон (наведнъж) през периода на провеждане на Играта (03.8.2020-14.09.2020г.)
и да бъде последвана от регистрация на кода на фискалния бон в специалната
регистрационна форма, публикувана на уебсайта www.danoninopromo.bg, по начина
указан по-долу в настоящите правила.
7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не отговарят
на някое от условията за участие в Играта, като например са регистрирали невалидни
фискални бонове, регистрират фискални бонове, които вече са регистрирани за участие
в Играта, използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни, за да се
регистрират многократно и/или по друг начин изкуствено да увеличат шансовете си за
печалба. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на
допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили
неблагоприятни последици за участници в Играта или други трети лица във връзка с
такова съдържание.
РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ и МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

8. За целите на провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
– 6 (шест) броя детски тротинетки
– 18 (осемнадесет) броя каски за колело
– 42 (четиридесет и два) броя звънци за колело
– 54 (петдесет и четири) броя раници
Един участник може да спечели по ЕДНА награда от всеки вид само веднъж. Един
участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, доколкото всяка от
покупките, удостоверени с тях, отговаря на условията на Играта.
• По отношение на всички регистрации на фискални бонове с цел участие в Играта,
се прилагат едни и същи условия:
➢ Всеки регистриран бон следва да удостоверява покупка на най-малко 3
(три) броя DANONINO пауч 70гр. или 90гр.
➢ покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един
фискален бон;
➢ покупката следва да е извършена през периода на провеждане на
промоцията (03.08. 2020г. – 14.9.2020г.) от търговски обект на
територията на България.
➢ Потребител, закупил 6 (шест), 9 (девет), 12 (дванадесет) или повече броя
продукти DANONINO пауч 70гр. или 90гр., може да участва с 2 (две), 3
(три), 4 (четири) или повече регистрации за участие в Играта, доколкото
покупката е отразена в отделни фискални бонове, всеки от които
удостоверява покупка най-малко 3 (три) или повече броя
промоционални продукти и е регистриран в системата поотделно.
8.1. Във връзка с горното:
(а) всеки участник, който е регистрирал фискален бон, съобразно условията на
Играта, участва в тегленията до края на периода на нейното провеждане. Респективно
– ако е регистрирал повече от един фискален бон това увеличава шанса му за печалба
в Играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да
участва в следващи тегления за същата награда се прекратява.
(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой фискални бонове за
покупки, но може да спечели по една награда от всеки вид само веднъж.
(в) Един и същ фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

9. Механизъм за участие
9.1. За да участвате в Играта и да получите възможност да спечелите
награди/награди трябва да изпълните следните задължителни стъпки през периода на
провеждане на Играта (03.08.2020г. -14.09.2020г.) :
Стъпка 1: Купете най-малко 3 (три) броя продукти DANONINO пауч 70гр. или 90гр.
наведнъж (с един фискален бон) от търговски обект в страната (националната търговска
мрежа);
ЗАПАЗЕТЕ ФИСКАЛНИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване
на наградата, в случай на печалба.
Стъпка 2: Създайте свой личен профил (акаунт) за участие в Играта на сайта
www.danoninopromo.bg. Създаването на персонален акаунт е обвързано с предоставяне
на име и мобилен телефонен номер за връзка с участника.
Създаването на акаунт за целите на Играта и по-конкретно – предоставянето на
мобилен телефонен номер, представлява изрично и недвусмислено съгласие на
участника да получава търговски съобщения за целите на Играта, по смисъла на Закона за
електронната търговия, Закона за електронните съобщения.
За да извърши първоначалната регистрация, потребителят следва да потвърди, че
се е запознал и приема настоящите правила и е съгласен личните му данни да бъдат
обработени за целите на Играта. За повече информация относно обработката на лични
данни във връзка с Играта – виж Раздел 3 от настоящите правила.
Стъпка 3: Регистрирайте фискалния бон от покупката чрез личния си акаунт в сайта
www.danoninopromo.bg, като следвате указанията на уебсайта:
• Първо – изберете директорията Регистрация;
• Попълнете задължителните полета – име, фамилия, телефонен номер, номер и
час на издаване на фискален бон (Пример: 12345 15.08);
• Уверете се, че сте прочели Правилата на Играта и Декларацията за защита на
личните данни и сте съгласни с тях, и декларирайте запознаването и съгласието си
по указания начин;
• Регистрирайте участието си със съответния фискален бон, като натиснете бутона
за потвърждение на регистрацията.
След регистриране на фискален бон, ще получите Съобщение в регистрационната форма
с информация дали регистрацията е била успешна. С изпълнението на горните стъпки,
Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във
връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения и
Закона за електронната търговия
Обърнете внимание: за регистрация на фискален бон се използва само Латиница. Достъп
до регистрационната форма за фискални бонове се получава единствено след
първоначална регистрация на участника в сайта www.danoninopromo.bg чрез създаване
на личен (персонален) профил (акаунт).

10. Определяне на печеливши участници (теглене на наградите)
10.1 Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, чрез
специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от
представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите участници
ще бъдат обявени на уебсайта www.danoninopromo.bg чрез техния уникален
идентификатор в срок от 24 часа от тегленето, по време на което са били определени за
победители и ще бъдат информирани със SMS на посочения в тяхната регистрация
телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.
10.2. Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата
бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта
www.danoninopromo.bg. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта
www.danoninopromo.bg след печалба.
10.3 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин
изкуствено увеличават възможността за печалба, като регистрация на недействителни
данни, регистриране на недействителни фискални бонове и т.н. Всеки участник, който се
опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от
Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

10.4. През всяка седмица (от общо шест), следващата първата седмицата от началото
на Играта, ще бъдат определяни победителите на различните по вид награди, както
следва:
• 10.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
• 17.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
• 24.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
• 31.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
• 8.9.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
• 14.9.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
10.5. По време на последното теглене на 14.9.2020г. ще бъдат определени резервни
печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради
друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени
награди, ако има такива.
10.6. Моля, обърнете внимание, че последното теглене се извършва след края на
периода на провеждане на Играта, за да се осигурят равни възможности за натрупване на
шансове за печалба на всички участници в Играта, без значение дали са извършили и
регистрирали покупките за участие в началото или в края на периода на провеждане.
Периодът на провеждане на Играта е 03.08.2020г.-14.09.2020г. и право на участие в
тегленията имат единствено участници, които са извършили и регистрирали покупки,
отговарящи на условията на Играта, през този период. Покупки и регистрации, извършени
извън този период не се считат за валидни и не се вземат предвид при разпределение на
наградите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *