ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете куфар, ваучер за пазаруване и фотоапарати за моментни снимки от Veet

Спечелете куфар, ваучер за пазаруване и фотоапарати за моментни снимки от Veet

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Това лято красивата и гладка кожа ти
носи награди от Veet!“ НА VEET 2020
I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията „Това лято красивата и гладка кожа ти носи награди от Veet!“ на VEET
2020 /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и
провежда от „Аксон България“ AД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под
номер BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, ул. „Георги
Караславов” № 14А, представлявано от Изпълнителния директор Георгиос Панайотис
Диамантис (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел:
02/8191000 – официален дистрибутор за България на продуктите с търговска марка Veet
и RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL, дружество, регистрирано в Румъния със
седалище и адрес на управление в Букурещ, 89-97 Григоре Александреску, секция А,
ет.5, Район 1, с регистрационен номер на Търговския регистър на Румъния
J40/2034/2002, и единен идентификационен код RO 8411320, възложител на
Промоцията (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Възложител”). Партньор
на Промоцията е „дм България – ЕООД“, регистрирано съгласно ЗДДС под номер
BG200150888, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Никола Тесла
№5 ет.6.
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила
ще бъдат публикувани на уебстраницата на Промоцията www.veet-game.bg/dm, както и
на уебстраница на Организатора http://axxon.bg/bg/downloads, откъдето са достъпни
през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите
Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като
промените влизат в сила в определен от Организатора срок, след предварителното им
оповестяване на уебстраницата на Промоцията www.veet-game.bg/dm, както и на
http://axxon.bg/bg/downloads.

II. Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 6-ти август 2020 г. и ще продължи до 23:59:59 ч.
на 19-ти август 2020 г. включително (Период на Промоцията).
5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 6-ти август 2020 г. и/или след 23:59:59
ч. на 19-ти август 2020 г., ще бъде считана за невалидна.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти на Veet участват в Промоцията

V. Механизъм на промоцията
7. В промоцията могат да бъдат спечелени:
– малки награди: 6 бр. – комплект фотоапарат за моментни снимки Fujifilm Instant mini +
фото хартия Fujifilm на стойност 170 лв. с ДДС.
– голяма награда: 1 бр. – луксозен куфар Samsonite на стойност 577,15 лв. с ДДС+ ваучер
от Seven seconds на стойност 200 лв. с ДДС (ваучерът важи за покупки както от
физичеките магазини, така и за закупените продукти онлайн от сайта
https://www.sevenseconds.bg/). Виж детайлна информация за голямата награда в
точка 12.1 от настоящите правила.
7.1. За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да
изпълните всяко едно от следните условия:
7.1.1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на “дм
България” – ЕООД
7.1.2. Да влезете на www.veet-game.bg/dm и да регистрирате своите имена, телефон,
email и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример
2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както
и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
7.2 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко
едно от следните условия:
7.2.1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на дм
България ЕООД“
7.2.2. Да влезете на www.veet-game.bg/dm и да регистрирате своите имена, телефон,
email и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример
2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както
и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
7.3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че
спечелите, ще удостоверите направената покупка.
7.4. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.
8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова
бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на „дм България – ЕООД“ при
условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер
на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на „дм България – ЕООД“.
9. Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът
няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните
случаи:
9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече
е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след
23:59:59 ч. на 19-ти август 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч.
на 6-ти август 2020 г.
9.5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност помалка от 10 лв. с ДДС.
9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е
бил обявен за Печеливш;
9.7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на
регистрацията.
9.8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка направена в обекти на „дм
България – ЕООД“.
10. Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в
точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите.
11. Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се
изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 21.08-25.08.2020 г. , като Победителите
ще бъдат известени с телефонно обаждане и email за това, че печелят и ще получат
инструкции как да получат наградите си.

VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и
получаване на награди
12. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
12.1. Голяма награда: 1 бр. луксозен куфар Samsonite на стойност 577,15 лв. с ДДС, с
височина 81 см + ваучер от Seven seconds на стойност 200 лв. с ДДС (ваучерът важи за
покупки както от физичеките магазини, така и за закупените продукти онлайн от сайта
https://www.sevenseconds.bg/).
12.2. Малки награди: 6 бр. – комплект фотоапарат за моментни снимки Fujifilm Instant
mini + фото хартия Fujifilm на стойност 170 лв. с ДДС.
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да
бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители
в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите
Официални правила.
13. Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.
14. В периода 21.08-25.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран
софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови
бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат
уведомени чрез телефонно обаждане и email, с информация как да получат своите
награди. Ако печелившият Участник желае да получи наградата си на специално указано
от него/нея място, то тогава разходите по доставката на наградата са за негова/нейна
сметка.
В периода 21.08-25.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по една резерва за всяка една от
наградите. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.
15. Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
 регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както
и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно
изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
 техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват
за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са
сред печелившите.
16. Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от
27.08.2020 г. Малките награди се предявяват от спечелилите участници до 26.08.2020
г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази
дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.
17. Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 26.08.2020 г., а
Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.
Голямата награда ще бъде изпратена за сметка на Възложителя не по-късно от
28.08.2020 г. В случай, че победителят не предяви наградата си до 26.08.2020 г., на
27.08.2020 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за
победител за съответната непредявена награда, както е описано в точка 14. Резервният
победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е
уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена
след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не предяви наградата
си, тя няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ